21. 2. 2020

Dle Organizačního řádu Klub seniorů jedenkrát za dva roky hodnotí svou práci a volí nový výbor. Tentokrát se sešlo 51 seniorů dne 19. února 2020, aby vyslechli zhodnocení své činnosti.

Zprávu o činnosti Klubu seniorů přednesl předseda RSDr. Šeliga. Popsal akce, které byly pořádány klubem seniorů i akce pořádané jinými subjekty, na nichž se senioři – členové klubu podíleli nebo se jich aktivně zúčastnili. V průběhu roku se mimo jiné jednalo o dva krátkodobé rekreační pobyty – v hotelu Vápenka v době 24.-26.6.2019 a v hotelu Medlov v době 22.-26.9.2019.

Byly zajištěny prezentace nového ředitele Základní školy p. Mgr. K. Přibila a představitelů za bezpečnostní složky – PČR, MěP a MÚ Kbely. Vedení klubu připravilo rovněž výlety do Litoměřic a Žernosek, na zámek Konopiště a areálu Čapí hnízdo a do Muzea Dopravního podniku ve Střešovicích spojený s jízdou historickou tramvají po Praze. Z pozvaných hostů, přednášejících na zajímavá témata se jednalo o ing Zámyslickou, Mgr. Galaše z Muzea Policie ČR, ing Větvičku – spisovatele a botanika ze zámku Štiřín a J. Knopa ze Spartaku Kbely. Ocenil i spolupráci s Mateřskou školou Albrechtická, jejíchž děti k MDŽ a Vánocům připravili pásmo básniček a říkanek doplněné dárky pro přítomné seniory. Poděkoval manželům Francovým a p. Želáskovi, za filmovou a fotografickou dokumentaci činnosti klubu.

Předseda rovněž zmínil aktivitu členů výboru, pokud jde o návštěvy našich členů např. v domovech důchodců. V závěru konstatoval, že na počátku roku byl stav 93 členů a na konci roku bylo v evidenci celkem 96 seniorů. V průběhu roku ale zemřelo 7 členů a členství ukončilo dalších 6 členů. V evidenci je vedeno také 16 čestných členů – seniorů starších 90 let.

V závěru svého vystoupení předseda klubu poděkoval všem členům za aktivní přístup a zájem o dění v naší obci. Poděkoval i vedení Městské části Praha 19, zejména tajemníkovi p. JUDr. Nyklesovi a p. Šárce Egrtové za přátelské vztahy a významnou finanční pomoc.

Zprávu o finančním hospodaření přednesla p. Ludmila Francová, která detailně popsala příjmové a výdajové položky za rok 2019. Revizní zprávu přednesl p. Milan Zelenka a konstatoval, že komise neshledala žádných závad ve vedení účetnictví.

V průběhu jednání členské schůze nezazněly žádné návrhy na změny ve složení výboru a tak stávající členové: RSDr. Šeliga Milan, p. Francová Ludmila, p. Milada Klasová, PhDr. Kraťková Drahomíra a JUDr. Želásko Petr byli potvrzeni pro další období. (viz foto)