23. 11. 2023

S ohledem na dlouhodobě vyčerpanou kapacitu veřejné čistírny odpadních vod v posledních letech výrazně stoupl v našem správním obvodu zájem o alternativní způsoby řešení zneškodňování odpadních vod. Jedná se zejména o využívání domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“), ale také bezodtokých jímek (žump). Tyto způsoby řešení zneškodňování odpadních vod s sebou však přináší i řadu zákonných povinností.

První skupinou jsou DČOV, které byly povoleny klasickým rozhodnutím (stavební povolení a související povolení k vypouštění odpadních vod). Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství (dále jen „OŽPD“) upozorňuje u takto povolených DČOV zejména na ust. § 38 odst. 6 vodního zákona. Tento odstavec ustanovuje, že ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen měřit objem vypouštěných odpadních vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal (OŽPD ÚMČ Praha 19) a dále příslušnému správci povodí (Povodí Labe, s.p.). Podmínky pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních stanoví vodoprávní úřad v příslušném rozhodnutí. Jednou z podmínek je právě povinnost měřit míru znečištění a množství vypouštěných odpadních vod a tyto výsledky zasílat vodoprávnímu úřadu. Podle ust. § 2 odst. 2 Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních minimální četnost měření míry znečištění odpadních vod je dvakrát ročně s typem vzorku A, kterým se rozumí dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Odběr vzorků musí provádět akreditovaná laboratoř, která má též příslušné odborné znalosti a zkušenosti. Vodoprávní úřad OŽPD ÚMČ Praha 19 ve většině rozhodnutí požaduje provedení rozboru vzorků dvakrát až třikrát ročně, předání výsledků za uplynulý kalendářní rok nejpozději do konce února roku následujícího. Přestože požadujeme provádět rozbory vzorků prakticky v nejnižší možné zákonné míře, mnoho uživatelů tuto povinnost buď neplní, nebo požadované informace vodoprávnímu úřadu nezasílá.

Druhou skupinou jsou DČOV, které byly povoleny tzv. „na ohlášení“ a jedná se tedy o výrobky s označením CE (tzv. „certifikované výrobky“). Vlastník takového vodního díla je dle ust. § 59 odst. 1 písm. k) vodního zákona povinen provést poprvé nejpozději do 6 měsíců od jeho zprovoznění a pak jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí technické revize vodního díla ohlášeného podle ust. § 15a vodního zákona a výsledky těchto revizí předávat do 30 pracovních dnů od provedení revize vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.

Předat výše uvedené doklady lze vodoprávnímu úřadu mnoha způsoby – nejjednodušším způsobem je zaslání prostřednictvím datové schránky, pošty, osobně přes podatelnu ÚMČ Praha 19, případně po dohodě lze zaslat i e-mailem. Neposkytnutím těchto informací se uživatel DČOV dopouští přestupku a vystavuje se riziku uložení pokuty. O provozu DČOV se vede provozní deník. Při nesprávném užívání DČOV hrozí znečištění povrchových, příp. podzemních vod.

Bezodtoké jímky na vyvážení (žumpy) – podle ust. § 38 odst. 8 vodního zákona ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny. V případě bezodtokých jímek se tedy doklady o vyvážení zasílají příslušnému orgánu až po vyzvání. Nepředložení dokladů je přestupkem.

Vodoprávní úřad OŽPD

Ilustrační obrázek, text v článku