3. 3. 2022

Informace Odboru bezpečnosti MHMP k usnesení vlády ze 2. března 2022 č.147 a k usnesení vlády 2. března 2022 č. 148

Od pátku bude v Česku platit nouzový stav. Pomůže Ukrajincům a lidem, kteří se o ně starají. Běžných občanů se nedotkne

Tiskový zpráva ministerstva vnitra ČR: Vláda kvůli schopnosti zvládnout příliv uprchlíků z Ukrajiny vyhlásila nouzový stav. Platit bude od pátku 4. března 2022. Jde o klasický nástroj krizového řízení, který nebude znamenat omezení pro naše občany, ale umožní lepší koordinaci a technické řešení současného stavu.
Do Česka už před hrůzami války na Ukrajině uprchlo 20 až 30 tisíc Ukrajinců. Jejich počet bude dál narůstat. Aby bylo možné tento příliv zvládnout a využít všechna opatření a mechanismy, začne od pátku platit nouzový stav. Oproti nouzovým stavům během covidu nebude znamenat omezení pro naše občany.

„Děkuji všem, kteří pomáhají, míra solidarity a pomoci trpící Ukrajině je obrovská. A právě proto, aby státní úřady, kraje, obce, neziskovky i dobrovolníci vše zvládli, je nutný nouzový stav. Nikdo se nemusí bát, že bychom zavírali obchody nebo zakazovali cestovat. Nouzový stav využijeme čistě jen jako nástroj krizového řízení, který umožní státní správě i samosprávě situaci zvládat efektivněji,“ ujistil ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že nouzový stav zajistí komfort Ukrajincům i bezpečí našim občanům.

Nouzový stav bude znamenat zcela zásadní pomoc pro registraci Ukrajinců a další úkony jako bezpečnostní screening či vydávání víz. Díky nouzovému stavu budou moci vydávat víza nejen zaměstnanci odboru azylové a migrační politiky (OAMP) Ministerstva vnitra, ale i policie. Celý proces se tak zjednoduší a zrychlí.

Kromě urychlení procesu registrace bude možné nařídit přednostní zásobování dětských, zdravotních nebo např. sociálních zařízení, nařídit vykonávání péče o děti a mládež skupinám pracujících, pokud ji nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče, případně nasadit vojáky v činné službě a jednotky požární ochrany nebo přijmout opatření k pobytu cizinců a osob bez státní příslušnosti.

Naši Ukrajinci
Chcete pomoci? Navštivte web nasiukrajinci.cz. K dispozici je také nonstop infolinka +420 974 801 802 i s ukrajinsky hovořícími operátory.
Zdroj: MV ČR

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor bezpečnosti

 

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA
Částka Sbírky zákonů č. 24/2022 obsahující vyhlášení nouzového stavu a krizové usnesení vlády přijaté na zasedání vlády.

OBSAH:

43. Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022
44. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. března 2022 č. 147

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky NOUZOVÝ STAV ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů.

Vláda
I. nařizuje pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření ve smyslu § 5 písm. b), c), e) a f) a § 6 odst. 1 písm. b), c) a d), odst. 2 písm. b), d), e), f) a g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
II. ukládá předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I. tohoto usnesení;
III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu;
IV. stanoví, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 4. března 2022 v 00:00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti.

Provedou: předseda vlády, ministři, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
Na vědomí: hejtmani, primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. března 2022 č. 148 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 147 ze dne 2. března 2022, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu migrační vlny velkého rozsahu na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. b), c), e) a f) a § 6 odst. 1 písm. c) a d), § 6 odst. 2 písm. b), d), e), f) a g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.

Vláda ukládá s účinností ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin Policii České republiky udělovat a vyznačovat státním občanům Ukrajiny, kteří splňují důvody pro udělení zvláštního typu víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky ve smyslu § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vízový štítek s označením D/VS/U nebo učinit záznam o udělení tohoto víza.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Částka byla zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra.