27. 5. 2019

Osoby s nedostačujícími příjmy na živobytí, tj. i senioři s nízkými důchody, si mohou požádat Úřad práce o dávky státní sociální podpory, případně o dávky hmotné nouze.

1) Příspěvek na bydlení dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení jednotlivcům a rodinám s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže (v Praze 35 %) příjmů jednotlivce nebo rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 35 % příjmů je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.
Posuzují se příjmy všech osob hlášených v bytě (nebo rodinném domku) k trvalému pobytu.
Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti
s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady.
U všech bytů se dále započítávají náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované
s užíváním bytu dodávka tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor
v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, odvoz komunálního odpadu a náklady za pevná paliva.

2) Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a další právní předpisy, zejména zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi.
a) příspěvek na živobytí.
Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. Částka živobytí osoby se zvyšuje, pokud zdravotní stav osoby vyžaduje podle doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování.
b) doplatek na bydlení.
Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Dávka je poskytována vlastníku užívajícímu byt, nebo jiné osobě, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí.
c) mimořádná okamžitá pomoc.
Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit.

3) Příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb.

Osoba s nedostatečnými příjmy se může obrátit na odbor sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 19, kde mu bude poskytnuto základní sociální poradenství, pomoc při vyplňování žádosti
o dávku, v případě osamělých seniorů může sociální pracovník seniora doprovodit na úřad práce, nebo se senior rovnou může obrátit na Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště pro Prahu 9, Jablonecká 724/6.

Informace pro nájemníky obecních bytů MČ Praha 19
Pokud obdrží nájemník obecního bytu formulář žádosti o příspěvek na bydlení, bytový odbor Vám musí potvrdit řádné placení nájmu a služeb.

Ve Kbelích dne 27.05.2019
JUDr. Josef Nykles
Tajemník ÚMČ Praha 19