20. 9. 2022

Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023

Preambule
Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 (dále jen „usnesení ZHMP“) umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.
Škola/školské zařízení na základě rozhodnutí ředitele může umožnit nárokovým žadateli zapsanému do školy/školského zařízení ke vzdělávání nebo k zájmové činnosti, či ke stravování čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné, na provozovanou zájmovou činnost nebo umožní nárokovým dětem/žákům/účastníkům nepřímo čerpat podporu z tzv. fondu solidarity.

Metodika pro podávání žádostí o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 (dále jen „Podmínky“) byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2386 ze dne 5. 9. 2022.

I. Základní podmínky:
1) Tyto Podmínky upravují možnost čerpat podporu pro OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ, OPATŘENÍ č. 2 – ŠKOLNÉ a OPATŘENÍ č. 3 – DRUŽINY A KLUBY.
2) Oprávněným žadatelem o prominutí vybraných úplat dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je dítě/žák/účastník (dále jen „žadatel“) – v případě nezletilosti žadatele zastupuje zákonný zástupce – který splňuje podmínky dané těmito Podmínkami.
3) Žadatel podává žádost řediteli školy/školského zařízení na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek a je rovněž je ke stažení na internetové adrese:
pomocprazanum.praha.eu
4) Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:
– Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.
– Opatření spočívající v prominutí některé z úplat nebo přiznání příspěvku z fondu solidarity jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá
některou z následujících dávek:

  •  příspěvek či doplatek na bydlení;
  •  okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  •  přídavek na dítě;
  •  dávky pěstounské péče;
  •  čelí exekuci/insolvenci;
  •  po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

5) Ředitel školy/školského zařízení rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplat/y ve školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti.
6) O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitel vyrozumí žadatele. V případě, že žádosti bylo vyhověno, ředitel školy/školského zařízení uvede,
od jaké doby je konkrétní úplata prominuta, případně, zda bude poskytnut jednorázový příspěvek z fondu solidarity ve stanovené výši na jeden školní rok 2022/2023 na aktivity
spojené s činností školy/školského zařízení.
7) Žádost lze podávat průběžně ve školním roce 2022/2023, přičemž ředitel školy/školského zařízení si může vnitřním předpisem určit, jakým způsobem a v jakých termínech bude přijímat žádosti žadatelů o prominutí úplaty v rámci některého z opatření č. 1 až č. 3, které jsou definovány čl. II. těchto Pravidel.
8) Na prominutí úplaty vyplývající z těchto Podmínek a usnesení ZHMP není žádný právní nárok.
9) Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti, přičemž si je vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů.

II. Přehled základních opatření, na které lze žádat o prominutí úplaty:

OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ

Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke stravování a splňuje podmínky stanovené
usnesením ZHMP a těmito Podmínkami. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na stravování za
strávníka.

OPATŘENÍ č. 2 – ŠKOLNÉ
Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke vzdělávání v mateřské škole (školkovné)
nebo v základní umělecké škole a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a těmito Podmínkami.
Výše podpory je 100 % prominutí úplaty za školkovné/školné za kalendářní měsíc nebo za příslušné
období (v případě školného u základních uměleckých škol). V případě základní umělecké školy může
opatření č. 2 uplatnit pouze v jednom oboru a v jedné ZUŠ.

OPATŘENÍ č. 3 – DRUŽINY A KLUBY
Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán do družiny nebo školního klubu a splňuje
podmínky stanovené usnesením ZHMP a těmito Podmínkami. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty
na účastníka za příslušné období ve školním roce.

III. Zvláštní opatření:

OPATŘENÍ č. 4 – FOND SOLIDARITY
Podpora je určena na dítě/žáka MŠ/ZŠ/SŠ do tzv. Fondu solidarity, který si škola organizuje v rámci svých interních směrnic (dále jen „Fond“). Rozdělování prostředků z Fondu je plně v kompetenci vedení příspěvkové organizace a prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd při mimoškolních aktivitách organizovaných školou (příspěvek na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.), umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách (např. příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či kroužkovné) či jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků. Přiznání podpory je plně v kompetenci ředitele školy nebo školského zařízení. Žádost o čerpání z Fondu se podává na zvláštním formuláři – příloha č. 2 těchto Podmínek. Dalšími organizacemi, na které se toto opatření vztahuje, jsou základní umělecké školy a domy dětí a mládeže, zřizované hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy. Podmínkou čerpání z Fondu je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy.

IV. Závěrečná ustanovení
1) Tyto Podmínky se mohou ve svých parametrech měnit, upravovat nebo zrušit Rada hl. m. Prahy na základě jejího usnesení.
2) Podmínky jsou platné a účinné ode dne schválení Radou hl. m. Prahy.
3) Proti rozhodnutí ředitele o žádosti žadatele se nelze odvolat.

 

Ke stažení:

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023

Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023

Ilustrační obrázek