10. 3. 2022

Rozhodnutí

o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události

Úřad městské části Praha 19 jako správce místních poplatků, podle ustanovení § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a podle ustanovení § 259 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), r o z h o d l  z moci úřední

t a k t o:

I. Občanům Ukrajiny, kteří jsou v kontextu bezpečnostní situace na Ukrajině v ohrožení a přicestovali na území České republiky a jejichž totožnost bude prokázána cestovním dokladem

se  promíjí

místní poplatek z pobytu stanovený vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Vyhláška“), za období od 25.3.2022 do 31.12.2022, a to v plné výši stanovené sazby z důvodu mimořádné události.

II. Prominutí místního poplatku z pobytu podle bodu I. tohoto rozhodnutí se vztahuje na všechny poplatníky, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Rozhodnutí je podle ust. § 16b odst. 3 zákona o místních poplatcích oznámeno vyvěšením na úřední desce a zároveň zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odůvodnění:

S ohledem na probíhající vojenskou invazi Ruské federace na Ukrajinu jsou nuceni ukrajinští občané opustit oblasti dotčené probíhajícími vojenskými akcemi a přicestovat do České republiky i bez prostředků k zajištění základních životních potřeb. V takové tíživé situaci není možné požadovat uhrazení místního poplatku z pobytu a navyšovat tak nesnáze s nalezením přechodného ubytování.

Vývoj této nestandardní situace a možné budoucí změny v rámci krizových a mimořádných opatření v důsledku vojenské invaze Ruské federace na Ukrajinu lze považovat za mimořádnou událost ve smyslu ust. § 16b zákona o místních poplatcích. 

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí nelze podle ustanovení § 259 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, uplatnit opravné prostředky.

Rozhodnutí na úřední desce

Ilustrační obrázek