1. 3. 2024

Rok 2023 nabízel pro činnost klubu lepší podmínky než v předchozích obdobích poznamenaných protihygienickými opatřeními. Vedením klubu bylo očekáváno, že se zlepší podmínky pro schůzky členů v klubovně Domu seniorů. Přání se nenaplnilo, a proto byla činnost klubu zaměřena na výlety a vycházky, které však nepostihovaly resp. neoslovovaly většinu členské základny.

Stav členské základy k 1.1.2023 byl 102 členů, což bylo historicky nejvyšší skupina organizovaných kbelských seniorů v Klubu seniorů. V průběhu roku došlo k poměrně vysoké fluktuaci poznamenané jednak úmrtím 7 členů (Čejková, Hanták, Ježek, Kokeš, Kraťková, Nečasová a Průchová) a členství v průběhu roku ukončilo z různých důvodů dalších 7 členů. Na druhé straně se projevil velký zájem o členství v klubu a celkem bylo nově přijato 15 seniorů. Do roku 2024 klub vstoupil se základnou 103 členů. Výbor pracoval v upraveném složení po uvolnění z funkce p. Kraťkové (Želásko, Lachnitt, Francová, Klasová, Múdrá).

Tradičně byly lednové termíny pro činnost realizovány v knihovně Domu seniorů při výběrů členských příspěvků, které byly ponechány ve výši 100,- Kč. Současně bylo stanoveno, že příspěvek na schůzkovou činnost ve výši 10 ,-Kč zůstane také nezměněn.

Vzhledem ke stávající situaci byl návrh plánu činnosti operativně upravován. V prvém pololetí bylo  uskutečněno celkem 9 akcí. Z toho byly 4 vycházky v dosahu MHD (Národní technické muzeum, Náprstkovo muzeum, Národní divadlo a Národní zemědělské muzeum). Vydařily se i 3 výlety (sklárna Bohemia v Poděbradech, klášter Panenský Týnec, jízda lodí Po Vltavě) a 1 společná akce, kterou byla oslava MDŽ organizovaná v prostorách Základní školy Kbely Albrechtická. Prvé pololetí bylo uzavřeno týdenním pobytem v hotelu Kodrea na Šumavě jehož se zúčastnilo 45 seniorů.

Druhé pololetí bylo zahájeno zářijovou Kbelskou seniorádou 2023, které se zúčastnilo buď jako soutěžící či organizátoři celkem 19 našich členů. I přes výhodu domácího prostředí se podařilo obhájit 2.místo mezi čtyřmi soutěžícími týmy. Celkem bylo uskutečněno 9 akcí a to 3 výlety (zámek Veltrusy a Úžice, sklárna Pěnčín a předvánoční trhy v Lysé n.Labem. V Lidovém domě byly uskutečněny 2 akce a to vyprávění elitního detektiva J.Žerovnického a předvánoční posezení s programem zajištěným Městskou policií Praha. Jedna akce byla zaměřena do prostor bývalého n.p. PAL Kbely, v němž probíhají zásadní rekonstrukce a jedna akce byla uskutečněna v zahradě Domu seniorů – opékání buřtíků.

Výletů se zúčastnilo celkem 284 jednotlivců, což představuje průměr 25 osob na organizovaný výlet. Na společných  akcích byl zájem vyšší a to v průměru více jak 55  účastníků. V péči výboru bylo i  připomenutí významných životních jubileí, kterých se někteří členové dožili. Blahopřáním a drobnýmí dárky bylo připomenuto 80 výročí u 8 členů, 85. výročí u 3 členů, u 2 členů 90 výročí a jedna naše členka se dožila 95 let.

Klub spolupracuje s Mateřskou školkou v Albrechtické ulici. V průběhu roku přišly děti dvakrát na společné schůzky klubu a s pásmem básniček a říkánek. Děti byly odměněny a tak byla radost přítomných na obou stranách.

Organizace činnosti je zabezpečována informováním členů cestou mailových informací a také přes dvě vývěsky. Mailovou cestou popř. i přes vývěsky jsou členové informováni o nebezpečích, které hrozí seniorům ze strany různých šmejdů a podvodníků. V průběhu roku byly informace o činnosti klubu prezentovány i časopise Kbelák. Nutno je se zmínit o akademii seniorů, která byla organizována Muzeem Policie ČR a které se zúčastnilo 6 našich členů.

V závěru roku, na předvánoční setkání v Lidovém domě dne 13.12.2023, byly členům klubu rozdávány jako dárky od úřadu Městské části Praha 19, tašky s kalendáři, křížovkami a blahopřáním od pana starosty. Poděkování patří za podporu vedení úřadu MČ Praha 19 v průběhu celého hodnoceného období. Zvlášť je nutno poděkovat paní Šárce Egrtové, se kterou je nastavena pro klub neocenitelná  spolupráce.

Předseda Klubu seniorů
JUDr. Petr Želásko

Ilustrační obrázek