1. Úřad
  2. Odbory
  3. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...

Detašované pracoviště

Železnobrodská 764,
Praha 9 – Kbely,
vchod vedle zdravotního střediska

Sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD), Sociální pracovník, Kurátor pro dospělé, Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění.

UPOZORNĚNÍ
DOČASNÉ PŘESUNUTÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ je dočasně z důvodu přestavby zdravotního střediska přesunut z adresy Železnobrodská 764, na adresu Borovnická 476/33, Praha 9 Kbely.

sociální pracovnice zastupují děti jako opatrovnice při jednáních u soudu, policie nebo u jiných institucí, pokud to vyžaduje zájem dítěte, spolupracují se školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi, jako kurátorky pro děti a mládež poskytují poradenství rodičům s dětmi s problémovým chováním a mohou Vám pomoci s usměrňováním těchto problémů.

Na tyto pracovnice se můžete obrátit i v případě náhradní rodinné péče.
Mimoto se s pracovnicemi OSPOD můžete poradit, jak postupovat při problémech v rodinných vztazích, v komplikovaných životních situacích atd.
Od 1.1.2015 je dle zákona č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně dětí, a vyhlášky č. 473/2012 Sb., OSPOD povinen se řídit standardy kvality sociálně právní ochrany.

poskytuje odborné poradenství seniorům, zdravotně postiženým občanům a občanům, kteří se ocitli ve složité životní situaci a potřebují pomoc při jejím řešení.
Pečovatelskou službu na území naší MČ poskytuje Farní Charita Neratovice.
poskytuje poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením, osobám žijícím rizikovým způsobem života, osobám, které ztratili přístřeší, osobám propuštěným z výkonu trestu atd.
stará se o osoby omezené ve svéprávnosti.

Sociální pracovník, kurátor pro dospělé a veřejný opatrovník – poskytují informace o různých zařízeních sociální péče – domech s pečovatelskou službou, domovech pro seniory, ústavech sociální péče, ubytovnách apod.

Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví si ještě můžete vyřídit:

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením – k výměně stávajícího nebo vystavení nového parkovacího průkazu je nutné doložit: fotografii stejného formátu jako na OP, platný OP, průkaz ZTP nebo ZTP/P, neplatnou parkovací kartu.

Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění – v případě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu příjemce důchodových dávek.

V případě osamělého imobilního občana je po telefonické domluvě možná návštěva sociální pracovnice.

Upozornění!

Nepojistné sociální dávky: dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, pěstounské dávky, porodné, pohřebné) dávky hmotné nouze, příspěvek na péči a dávky osobám zdravotně postiženým (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky, průkaz osoby se zdravotním postižením) pro občany obvodu Městské části Praha 19 –
vyplácí Úřad práce hl. m. Prahy, Jablonecká 724/6, Praha 9 – Prosek

Novinky odboru

OČKOVÁNÍ IMOBILNÍCH OSOB V PŘIROZENÉM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

S cílem maximálně přiblížit očkování těm nejzranitelnějším skupinám obyvatel, započal Magistrát hl. m. Prahy projekt ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů, Českým červeným křížem, Fakultní nemocnicí Motol, Centrálním řídícím týmem očkování proti onemocnění covid -19 a s Městskou poliklinikou Praha, jež je zaměřena na „Očkování doma“. Tato nabídka je předně určená dosud neočkovaným pacientům, kterým … Více

Praha si vede na výbornou. V roce 2019 se dostala do světového žebříčku stovky měst, která mají nejlepší nemocniční péči na světě. Z hlediska dostupnosti lékařské péče pro všechny občany se Praha umístila na lepší pozici než Vídeň a Berlín. Města byla hodnocena pomocí skóre 0-100.