1. Úřad
 2. Odbory
 3. Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...

Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému jeho monitorování městem. Občanům je nově k dispozici ke stažení formulář, prostřednictvím kterého mohou nahlásit výskyt obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby.
zjednodušená adresa: zapach.praha.eu


Databáze ztracených a nalezených psů

Aplikace umožňuje chovatelům a naopak nálezcům sdílet informace o ztracených a nalezených psech a tím by měla usnadnit návrat psů k majitelům. Databáze prozatím částečně nahrazuje některé funkce centrálního registru psů, který má vzniknout od roku 2022.


Na základě otevřeného zadávacího řízení byla s účinností od 1. 8. 2016 uzavřena smlouva na zajištění svozu a dalšího nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem. Smlouva byla podepsána mezi hl. m. Prahou a Konsorciem „Pražské odpady 2016-2025“ které je tvořeno společnostmi Pražské služby, a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (od 1. 1. 2019 nástupnickou společností AVE Pražské komunální služby, a.s.) Délka trvání smlouvy je 10 let.

Zajištění svozu směsného a tříděného komunálního odpadu na území hl. m. Prahy zajišťují i nadále společnosti Pražské služby, a.s., AVE Pražské komunální služby, a.s., IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s. a KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s. Povinnosti svozových společností jsou stanoveny v Provozním řádu, jež je součástí smlouvy operátora systému s městem.

Změny ve svozových oblastech

V souvislosti s novou smlouvou došlo ke změnám svozových oblastí. Od 1. 8. 2016 se rozšířilo svozové území spol. AVE Pražské komunální služby, a.s. Nově tato společnost zajišťuje svoz směsného a tříděného komunálního odpadu mimo území MČ, Praha 3, Praha 9 Praha 10 a Praha 14 i na území MČ Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha – Březiněves, Praha – Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, Praha – Satalice, Praha – Vinoř a Praha – Čakovice. Společnost Pražské služby, a.s. obsluhuje ostatních městské části s výjimkou území MČ Praha 8 a Praha – Troja, kde službu zajišťuje společnost IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s. a dále území MČ Praha 2 kde je sběr a svoz realizován prostřednictvím společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s.

mapa svozových oblastí

Nová smlouva, nové služby

Součástí uvedené smlouvy je i postupné zavedení celoplošného sběru kovových obalů. Sběr bude probíhat prostřednictvím samostatných sběrných nádob přistavených ke stanovištím tříděného odpadu. V prvním roce se počítá s osazením až 1000 ks nádob. Kovové obaly jsou vedle papíru, plastu, skla a nápojových kartonů další komoditou tříděného sběru.

Směsný odpad

Zajistit dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je povinností vlastníka objektu (dle § 6 písm. a) vyhlášky č. 22/2017 Sb. HMP). Celkový počet sběrných nádob u jednotlivých nemovitostí je cca 117 000 ks. Tento odpad je z převážné většiny svážen do ZEVO Malešice k jeho energetickému využití. Zbytek je ukládán na skládky směsného odpadu převážně na území Středočeského kraje (např. v Benátkách nad Jizerou provozované spol. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.) nebo na území města na skládce v Ďáblicích provozované spol. FCC Česká republika, s.r.o.

Tříděný odpad (papír, plasty, sklo, nápojové kartony a kovy)

Sběr tříděného odpadu je realizován tzv. donáškovým systémem. V ulicích hlavního města Prahy je rozmístěno cca 4 430 stanovišť tříděného sběru, 3 330 sběrných hnízd osazených barevnými nádobami o objemu 240 – 3 350 l na sklo, papír a plasty případně čiré sklo, nápojové kartony a kovy je volně přístupných v ulicích města a dalších cca 1 100 sběrných míst je umístěno na území Pražské památkové rezervace přímo v bytových domech.
Sběr tříděného odpadu na území hlavního města Prahy je řešen ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s., což je autorizovaná obalová společnost. Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem.

Podzemní kontejnery na tříděný odpad na území hl. m. Prahy

Na území hl. m. Prahy je v současné době zapojeno v systému služby svozu města 98 stanovišť s podzemními kontejnery (PK) na tříděný odpad.

Bioodpad

Od roku 2007 hl. m. Praha zajišťuje organizovaný sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK). Projekt je plně hrazen z rozpočtu hl. m. Prahy a občané mohou zdarma do přistavených kontejnerů odkládat bioodpad ze zahrad – větve, listí, neznečištěnou zeminu, kuchyňský odpad rostlinného původu apod. Velkoobjemové kontejnery na bioodpad jsou přistavovány po celou dobu vegetačního období, tj. od března do konce listopadu. Aby se zvýšila dostupnost této služby pro občany, jsou kontejnery k dispozici na předem ohlášených místech o víkendech, a to dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin nebo odpoledne od 13.00 do 16.00 hodin. Po celou dobu přistavení je u nich přítomna obsluha, která zabezpečuje čistotu sběru.
Harmonogram přistavení VOK na bioodpad naleznete na webových stránkách městských částí a dále na nástěnkách a v místních časopisech, nebo je možné použít online mapu.
Každý občan s trvalým pobytem může navíc zdarma odkládat svůj bioodpad ve sběrných dvorech hl. m. Prahy, které jsou v Praze k dispozici. Odtamtud je bioodpad převážen k dalšímu zpracování kompostováním.

Stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu

V říjnu 2004 bylo městem vybudováno „Stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu“ v Dřevčické ulici na území městské části Prahy 10, kde mohou občané Prahy odevzdávat bioodpad rostlinného původu zdarma a navíc mají možnost získat kompost. Provoz je zahájen vždy začátkem března a trvá nepřetržitě do poloviny prosince. Limitní množství je 250 kg bioodpadu na 1 občana na měsíc. Informace o provozu „Stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu“ naleznete v samostatném článku.

Kompostárna hl. m. Prahy

Od roku 2017 mohou obyvatelé Prahy využívat také zařízení na zpracování bioodpadu – kompostárnu hl. m. Prahy ve Slivenci jejímž provozovatelem je příspěvková organizace města – Lesy hl. m. Prahy. Kompostárna je dimenzována na zpracování až 5.000 t čerstvého materiálu ročně, její zastavená plocha činí 6.024 m2. Zpracování materiálu bude probíhat v pásových hromadách na otevřené ploše.

Objemný odpad

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad (VOK) jsou určeny výhradně pro objemný odpad od občanů Prahy (fyzické osoby), nikoliv pro odpad z živností. Do VOK patří např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod. Zásadně se nesmí do VOK odkládat lednice, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady a ostatní využitelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony apod.).
Harmonogramy svozu (konkrétní místa data a časy přistavení) jsou ve většině případů zveřejňovány na internetových stránkách dané městské části, případně v místních časopisech a na nástěnkách, nebo je možné použít online mapu.

V současné době mohou občané hl.m.Prahy odkládat objemný odpad bezplatně také na sběrných dvorech hl.m.Prahy.

Sběr nebezpečných odpadů

Komplexní systém sběru nebezpečného odpadu (NO) probíhá v několika úrovních:

 • mobilní sběr – cca 300 tras v průběhu roku 2020
 • stabilní sběr  – 23 shromažďovacích míst NO (včetně devatenácti sběrných dvorů hlavního města Prahy) – přehledná mapka
 • lékárny – nepoužité či prošlé léky je možné odevzdat ve všech lékárnách na území města

Zpětný odběr vybraných výrobků

Hlavní město Praha ve spolupráci s kolektivními systémy ASEKOL a.s., ELEKTROWIN, a.s., EKOLAMP, s.r.o. a ECOBAT s.r.o. zajišťuje zpětný odběr vyřazených elektrozařízení a výrobků.

 • ASEKOL a.s. se specializuje na oblast zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, ale pouze pro skupinu zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení, spotřebitelská zařízení, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, lékařské přístroje (mimo implantované a infikované výrobky).
 • ELEKTROWIN a.s. je zaměřen na zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění „velkých“ elektrozařízení a elektroodpadu (velké lednice a mrazáky a malé domácí spotřebiče, nářadí, nástroje).
 • EKOLAMP s.r.o. je zaměřen na zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, konkrétně osvětlovací zařízení:
  zářivky (nízkotlaké výbojové světelné zdroje – lineární, kruhové, úsporné se závitem nebo nástrčné) a výbojky (vysokotlaké výbojové světelné zdroje – vysokotlaké i nízkotlaké, sodíkové, halogenidové, směsné.).
 • ECOBAT s.r.o. je zaměřen na zajištění plnění povinností zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů (do hmotnosti 750 g), jejich využití a následné zpracování.


Sběrné dvory

V současné době je na území Prahy v provozu 19 sběrných dvorů hlavního města Prahy. Jejich provoz je zajišťován na základě výsledků otevřených výběrových řízení s provozující firmou nebo prostřednictvím městské části, které Hlavní město Praha poskytuje na provoz sběrného dvora roční jednorázovou neinvestiční dotaci (MČ Praha 12, MČ Praha 16 a MČ Praha 20). Občané s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy mohou zdarma odkládat pod dozorem obsluhy vybrané druhy odpadů  – objemný odpad, odpad ze zeleně, dřevo, stavební odpad do 1m3 měsíčně na osobu, kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady a vyřazená elektrozařízení v rámci zpětného odběru výrobků.

Od roku 2015 je na SD zaveden sběr obnošeného textilu, oděvů a obuvi a v roce 2016 hl. m. Praha zavedla sběr použitého potravinářského oleje a tuků. Dalšími kroky je začít s tzv. Re-Use (opětovným použitím) v rámci předcházení vzniku odpadů.

Plány odpadového hospodářství (POH)

Koncepční dokumenty v oblasti odpadového hospodářství jsou v Hl. m. Praze řešeny ve 2 úrovních (viz. Plány, koncepce):

 • POH kraje – všichni původci odpadů na území hl. m. Prahy
  o   Období 2016 – 2025
  o   Analytická část – vyhodnocení stavu odpadového hospodářství
  o   Závazná část – cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů – schválena dne 31.3.2016 obecně závaznou vyhláškou č. 6/2016 Sb. hl. m. Prahy
  o   Směrná část – výčet nástrojů pro splnění cílů POH
 • POH obce – původce odpadů pouze hl. m. Praha
  o   návrh nového POH musí být schválen do 12 měsíců ode dne vyhlášení závazné části POH kraje

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

V topné sezóně dochází pravidelně ke zhoršení kvality ovzduší. Podstatnou měrou se na této situaci podílí emise z lokálních zdrojů vytápění, tedy z domácností. Spalování tuhých paliv je vždy doprovázeno produkcí znečišťujících látek a obecným zájmem by mělo být snížení jejich množství na přijatelnou úroveň. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší proto stanovil provozovatelům spalovacích zařízení významné povinnosti.

Především jde o povinnost provozovatelů spalovacích zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, provádět jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zařízení prostřednictvím osoby, proškolené výrobcem zařízení a oprávněné k jeho instalaci (odborně způsobilá osoba). Seznam odborně způsobilých osob bude zveřejňován Hospodářskou komorou ČR na jejích webových stránkách (www.hkcr.cz). Doklad o provedení této kontroly, vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že spalovací zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší, bude provozovatel předkládat na vyžádání úřadu městské části. Provedení první kontroly musí provozovatel zajistit nejpozději do 31.12.2016. Pokud provozovatel kontrolu neprovede nebo nepředloží na vyžádání doklad o provedení této kontroly, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu anebo až do výše 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu podnikající nebo osobu právnickou.

Dalším zásadním požadavkem vyplývajícím ze zákona o ochraně ovzduší je, že všechny spalovací zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, budou muset od 1.září 2022 splňovat emisní parametry uvedené v příloze č. 11 zákona o ochraně ovzduší, tzn. emisní třídu 3 podle normy ČSN EN 303-5:2012. Pokud spalovací zdroj tyto parametry nesplní, bude nutné ho nejpozději do 1.9.2022 vyměnit nebo učinit taková opatření, která zajistí jejich dodržení.
Zákon o ochraně ovzduší rovněž stanovuje emisní limity pro kotle, které musí splnit výrobce a dovozce při uvedení zařízení na trh. Od ledna 2014 se mohou v ČR prodávat pouze kotle, které splňují požadavky uvedené v příloze 10 zákona o ochraně ovzduší, tzn. emisní třídu 3. Od ledna 2018 dojde k dalšímu zpřísnění a bude možné prodávat pouze kotle, které splní emisní třídu 4 (platí pro kotle o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW).

Další povinnosti provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů:

 • uvádět do provozu a provozovat zdroj v souladu s podmínkami pro provoz tohoto zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší a výrobcem
 • dodržovat přípustnou tmavost kouře
 • spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem – vyhláškou č. 415/2012 Sb. a jsou určená výrobcem zdroje
 • je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky,
 • je zakázáno spalovat dřevotřísku, překližku nebo jiné lepené dřevo, dřevo ošetřené lakováním, napouštěním či jinými chemickými přípravky a jakýkoliv odpad
 • předkládat orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu zdroje

PVK DOPORUČJÍ KONTROLU VODY ZE SOUKROMÝCH STUDNÍ

Voda ze soukromých studní nepodléhá žádné pravidelné kontrol, proto Pražské vodovody a kanalizace doporučují tuto vodu nejméně jednou ročně zkontrolovat. „Je velmi vhodné nechat si ověřit kvalitu vody v akreditované laboratoři, aby majitelé studní měli informaci o vhodnosti používané vody a případně mohli provést opatření vedoucí ke zlepšení její kvality,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

PVK nabízejí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu tisíc korun včetně DPH. V loňském roce provedla laboratoř PVK 466 rozborů vzorků vod ze soukromých studní a provedené rozbory vody ukázaly, že 85 % analyzovaných vzorků vod z těchto studní neodpovídá alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody.
Nejčastěji byly nevyhovující mikrobiologické ukazatele. Často byl překročen limit u dusičnanů (limit 50 mg/l) a v některých případech také limit pro zákal nebo železo.
Součástí protokolu o výsledku analýzy je také posouzení výsledků a v případě vzorků, které překročí hygienický limit, zákazníkům doporučíme vhodný postup řešení pro zlepšení kvality vody.

Všechny rozbory provádí akreditovaná laboratoř PVK – Útvar kontroly kvality vody: Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel: 221 501 100 nebo laborator@pvk.cz.

Další informace:
Bc. Tomáš Mrázek
tiskový mluvčí
Tel.: +420 267 194 273
Mobil: +420 602 767 808
Email: tomas.mrazek@pvk.cz
www.pvk.cz

Kotlíkové dotace budou pokračovat do zákazu provozu starých kotlů v roce 2022

Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022. Nově se soustředí i na domácnosti s nižšími příjmy, kterým nabízí možnost získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle. Možnost vyměnit si kotel s dotací ale stále mají i ostatní domácnosti, ty dostanou na výměnu až 50 %. Ministerstvo životního prostředí dnes zveřejnilo základní parametry pokračování kotlíkových dotací. Domácnosti si tak budou moci požádat o dotace maximálně do 1. září 2022, kdy začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů, o kterém bylo rozhodnuto již v roce 2012. Každý, kdo si o dotaci požádá a splní podmínky, dostane peníze na výměnu kotle, slibuje ministr Brabec. Navíc ti, kteří si o dotaci požádají a doloží to úřadům, nebudou v případě kontroly po 1. září 2022 platit sankci za nevyměněný kotel a dostanou další rok na jeho výměnu bez finančního postihu.

Už v září příštího roku začne ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Ministerstvo životního prostředí na jejich výměnu poskytuje od roku 2015 tzv. kotlíkové dotace. Po dočerpání prostředků ve všech krajích měly kotlíkové dotace v letošním roce skončit, Ministerstvu životního prostředí v čele s ministrem Richardem Brabcem se však podařilo v Evropské komisi vyjednat další prostředky na pokračování tohoto velmi úspěšného programu. Domácnosti díky tomu dostanou poslední možnost k výměně starého kotle s dotací ještě před jejich zákazem.

„Rozhodli jsme se využít ještě poslední rok před zákazem provozu starých kotlů, který je v zákoně už od roku 2012, domácnosti tedy měly 10 let na výměnu svých starých kotlů, a umožnit tak výměnu starého kotle s dotací od státu. U Evropské komise se nám podařilo vyjednat finanční prostředky, které můžeme do pokračování kotlíkových dotací investovat,“ uvedl dnes ministr životního prostředí Richard Brabec.

Na kotlíkové dotace 2021+ bude k dispozici minimálně 14 miliard korun, z toho 5,5 miliardy se rozdělí mezi nízkopříjmové domácnosti a 8,5 miliardy bude možné využít přes program Nová zelená úsporám. Podle odhadů MŽP by to mělo stačit na výměnu dalších minimálně 150 tisíc nevyhovujících kotlů. Ministr Brabec navíc slibuje, že bude-li o výměny zájem převyšující alokovaný obnos, další peníze MŽP zajistí. Navíc každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat a alespoň si požádá o dotaci na výměnu kotle do 1. září příštího roku, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován.

„Naším cílem není postihovat domácnosti za nevyměněné kotle, ale chceme opravdu dosáhnout co nejrychlejší stažení starých neekologických kotlů, které nám prokazatelně otravují ovzduší a zkracují tak život. Zákon umožňuje úřadům, pokud vidí snahu a lze ji objektivně doložit, ukládat nápravná opatření bez sankce – tedy například stanovit povinnost vyměnit zdroj do data, které úřad stanoví, což je obvykle do jednoho roku od povinnosti. Ministerstvo životního prostředí proto metodicky povede správní úřady (obce s rozšířenou působností), aby podání žádosti o výměnu zdroje zohledňovaly v případných řízeních ve prospěch vlastníků nemovitostí. Navíc mohu slíbit, že pokud bude zájem o poslední kolo kotlíkových dotací ještě vyšší, peníze na financování většího počtu výměn než předpokládaných 150 tisíc seženeme,“ zdůrazňuje ministr Brabec.

Současně kotlíkové dotace dostávají novou podobu. Domácnosti s celkově nižšími a podprůměrnými příjmy mohou získat dotaci ve výši až 95 % a lidé si o ni budou moci žádat jako doposud – na krajských úřadech. Ostatní domácnosti s běžnými a vyššími příjmy si budou nově žádat o výměnu starého uhelného kotle v programu Nová zelená úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, a to s dotací až 50 %.

„Podpora v obou schématech je stále velmi štědrá. Samozřejmě jsme se snažili zacílit vyšší podporu především na domácnosti s nízkými příjmy, které často nemají prostředky na mimořádné výdaje v podobě nákupu nového kotle. Připravili jsme ale motivační a výhodné modely podpory pro všechny domácnosti,“ doplňuje Richard Brabec.

Domácnosti s nižšími příjmy nadefinovalo Ministerstvo životního prostředí na základě modelu Agentury pro sociální začleňování. Domácnost, kde jeden člen domácnosti vydělal v roce 2020 maximálně 170 900 korun čistého příjmu, bude mít možnost si požádat o kotlíkovou dotaci s 95% podporou. Výdělky dětí se považují vždy za nulové a nesledují se, za každé dítě se však zvyšuje příjem celé domácnosti o stanovený maximální strop 170 900 korun. To znamená, že na 95% dotaci tak dosáhne například čtyřčlenná domácnost složená ze dvou dětí a dvou dospělých, kde oba rodiče (nebo jen jeden z nich) vydělali v roce 2020 dohromady ne více než 683 600 Kč čistého příjmu za celý rok. Domácnosti složené čistě z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně mají na 95% dotaci automaticky nárok, samozřejmě pokud splní další (technické) podmínky stanovené programem. Žadatelé budou mít navíc možnost získat prostředky na výměnu kotle již před její výměnou – tzn. například zálohovým financováním ze strany krajských úřadů.

„Příjmový model nám vytvořila Agentura pro sociální začleňování, a to na základě dosavadní praxe s různými typy sociální podpory. Až 380 tisíc domácností bydlících ve vlastním domě s kotlem na tuhá paliva nedosahuje na celkový příjem ve výši 170 900 korun na osobu ročně. Z nich je to pak 100 tisíc, které si nemohou dovolit mimořádný výdaj už 11 tisíc korun, to znamená, že těch, kdo si nemohou dovolit koupit nový kotel, bude řádově více,“ říká náměstek pro evropské fondy MŽP Jan Kříž, který společně s Agenturou připravoval a diskutoval nový model kotlíkových dotací několik měsíců.

„Novou podporu jsme samozřejmě diskutovali i s kraji. Zcela zásadní bude jejich aktivní přístup k vyhledávání potenciálních žadatelů. Některé kraje s tím už začaly a rozběhly systém oslovování domácností a zjišťování jejich zájmu o výměnu kotle. Na to by pak měly navázat výzvy pro občany k podání žádostí. Mělo by se tak v krajích stát nejpozději na začátku roku 2022,“ doplňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí.

Ostatní domácnosti si budou moci požádat o až 50% dotaci na výměnu kotle v programu Nová zelená úsporám. Zde si žádost může podat každý bez prokazování výše příjmů po splnění technických podmínek programu. V NZÚ si navíc může žadatel nakombinovat různá ekologická opatření (např. výměnu zdroje a zateplení objektu) a získat tak vyšší celkovou dotaci. Dotace z programu Nová zelená úsporám je vyplácena vždy až po realizaci opatření.

„Žádosti do programu Nová zelená úsporám o výměnu kotle bude možné podávat na přelomu září a října letošního roku, kdy se rozběhne nová podoba programu Nová zelená úsporám. Kompletní podmínky nového programu zveřejníme na konci července,“ pokračuje ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

V obou schématech (kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy i NZÚ) platí, že žadatelem o dotaci je vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti. Nově jsou také podporovány výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech. Ruší se bonus 7 500 korun v oblastech se zvýšeným znečištěním ovzduší, ale zůstává dlouhodobý 10% bonus z celkové výše dotace v programu Nová zelená úsporám pro domácnosti z Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

Od roku 2015 si lidé požádali o výměnu 120 tisíc kotlů v celkové hodnotě 11,8 miliardy korun. Aktuálně se ještě rozdělují poslední zbylé peníze z prvních třech vln kotlíkových dotací, poslední výzvy v rámci původního schématu plánuje ještě Olomoucký, Jihočeský, Ústecký kraj a Vysočina.

Více….


Sezónní svoz BIOODPADU 2021 – Svoz soukromých nádob
Každé sudé úterý – 2. 4. 2021 – 26. 11. 2021 – tel. 284 091 451

kompletní info na:
https://www.psas.cz/svoz-bioodpadu

Aktuální data o přistavených kontejnerech najdete v kalendáři akcí, či přímo na stránce odpady.


OZNÁMENÍ O OZNAČENÍ KOMUNIKACÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ NEUDRŽOVANÝCH

podle § 27 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 18/2010 Sb HMP – o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozměňujících vyhlášek.


Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.

Seznam žádostí evidovaných odborem životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 v roce 2021:
DATUM PODÁNÍ
PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
KAT. ÚZEMÍ
+
PARC. Č.
SPECIFIKACE ZDROJE
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
(č.j. + dat.vydání)
5.1.2021
„Novostavba RD“
1988/41, 1988/3, 1988/2
Kbely
krbová kamna
P19 100/2021/OŽPD/We
1.2.2021
12.1.2021
„Prodejna Norma – stavební úpravy suterénu“
1162/2, 1162/5
Vinoř
3 ks plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB 162-70 s modulací výkonu každého kotle v rozmezí 13 – 62,6 kW, emisní třída NOx 5
P19 318/2021/OŽPD/We
22.3.2021
25.1.2021
„Hala Jíša, Kbely“
1944/93, 1944/157, 1944/2, 1943/1, 1943/9, 2002, 1938/1, 1943/2, 2145/1
Kbely
6 ks plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 200-W o jmen. tep. příkonu každého kotle 53 kW a 3 ks plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 100-W o jmen. tep. příkonu každého kotle 39 kW
P19 674/2021/OŽPD/We
18.3.2021
2.2.2021
„Stavební úpravy a přístavba rodinného domu“
544/2, 544/3
Kbely
plynový kondenzační kotel, emisní třída NOx 5
P19 881/2021/OŽPD/We
9.3.2021
1.2.2021
„Minigolf – cvičné golfové hřiště s klubovnou a zázemím“
1578/33, 1584/1
Vinoř
krbová kamna s teplovodním výměníkem Haas + sohn, model Farum o výkonu 14,9 kW
P19 833/2021/OŽPD/We
8.3.2021
15.2.2021
„Areál Kbely – Polyfunkční centrum“
1942/2, 1942/3, 1944/103, 1944/106-111, 1944/127, 1944/134, 1944/137, 1944/139, 1944/57, 1944/65-67, 1944/70-77, 1944/79, 1944/83, 1944/86-89, 1944/95, 1944/115
Kbely
plynová kotelna tvořené kaskádou dvou plynových kondenzačních kotlů o tepelném výkonu každého z nich 111 kW,
emisní třída NOx 5
P19 1257/2021/OŽPD/We
29.3.2021
18.2.2021
„Stavební úpravy stávajícího rodinného domu č.p. 271“
1435, 1436/1, 1436/2, 1436/3 a 1436/4
Kbely
plynový kondenzační kotel
P19 1330/2021/OŽPD/We
9.3.2021
2.3.2021
„Rodinný dům Marvanova 415, Praha“
423/3 a 423/1
Satalice
plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W se jmenovitým výkonem 26 kW, emisní třída NOx 5
10.3.2021
„ČOV TOPAS S 100 PF pro bytový dům na parc. č. 208/1 v obci Vinoř“
208/1 a 204
Vinoř
čistírna odpadních vod TOPAS S 100 PF
P19 1866/2021/OŽPD/We
15.4.2021
15.3.2021
„Rekonstrukce rodinného domu č.p. 236“
681 a 682
Satalice
plynový kondenzační kotel Buderus GB 122i-24 TH o výkonu 24 kW, emisní třída NOx 5
P19 1987/2021/OŽPD/We
16.4.2021
24.3.2021
„Lezecké centrum Kbely“
1944/1, 1944/47-48, 1944/51-53, 1944/85, 1944/91, 1944/105, 1944/111, 1944/151
Kbely
plynová kotelna tvořená kaskádou dvou plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB 162-100 s plynulou modulací výkonu každého kotle v rozmezí 19 – 94,5 kW a s celkovým tepelným příkonem kotelny 193 kW
31.3.2021
„Novostavba zahradního domku“
933/384
Satalice
krbová kamna
P19 2442/2021/OŽPD/We
15.4.2021
26.4.2021
„Stavební úpravy rodinného domu“
197
Satalice
plynový kondenzační kotel Baxi Luna Platinum+ 1.32 GA o výkonu 3,2 – 32 kW, emisní třída NOx 5
28.4.2021
„Novostavba rodinného domu ve Kbelích“
1948/43
Kbely
plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17 C s modulovaným výkonem 2,3 – 16,9 kW, emisní třída NOx 5
krbová vložka Romotop Dynamic 2G 35.46.01 s regulovaným výkonem 2 – 6 kW
29.4.2021
„Novostavba RD včetně příslušenství“
1948/46
Kbely
plynový kondenzační kotel Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3E s výkonem 28 kW, emisní třída NOx 5
2x krbová kamna

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
Seznam žádostí evidovaných odborem životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 v roce 2020:
DATUM PODÁNÍ
PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
KAT. ÚZEMÍ
+
PARC. Č.
SPECIFIKACE ZDROJE
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
(spis. zn. + dat.vydání)
14.1.2020
„Nástavba rodinného domu“
933/587
Satalice
stavební činnost
SZ P19 337/2020
5.2.2020
15.1.2020
„Revitalizace zemědělského areálu Ctěnice – úprava vjezdu do sběrného dvoru“
1584/1, 1584/4, 1591/13, 1590, 1588/1,1588/17
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 377/2020
12.2.2020
22.1.2020
„Zastřešení bytového domu“
1582/10
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 584/2020
4.2.2020
28.1.2020
„Primární okruh tepelného čerpadla typu země – voda“
822
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 733/2020
11.2.2020
28.1.2020
„Demolice rodinného domu a oplocení“
822
Vinoř
demoliční činnost
SZ P19 716/2020
12.2.2020
5.2.2020
„Domovní ČOV pro objekt na parc. č. 641/192 v k.ú. Satalice“
641/192
Satalice
stavební činnost
SZ P19 915/2020
11.3.2020
6.2.2020
„Nástavba garáže, Praha – Satalice“
718
Satalice
plynový kondenzační kotel o výkonu 20 kW;
stavební činnost
SZ P19 955/2020
6.3.2020
13.2.2020
„Novostavba rodinného domu“
556, 557, 558
Vinoř
krbová kamna
SZ P19 1160/2020
20.4.2020
18.2.2020
„Pekařská výroba“
1944/8, 1944/9, 1944/11, 1944/129, 1944/12, 1944/13, 1944/14, 1944/10, 1944/146 1944/148
Kbely
pekařská výroba
SZ P19 1243/2020
29.4.2020
25.3.2020
„RD Satalice“ – změna způsobu vytápění
256/5
Satalice
plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-3 A o výkonu 15 kW, emisní třída NOx 5
SZ P19 2097/2020
9.4.2020
15.4.2020
„Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 312“
1449, 1450
Kbely
plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 19 M 75 H s výkonem 18 kW, emisní třída NOx 5;
krb o výkonu 6 kW
SZ P19 2509/2020
19.6.2020
15.4.2020
„Rekonstrukce RD Satalice“
760
Satalice
plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax plus GB172T o výkonu 14 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka Romotop HEAT 3g L 66.50.01 o jmenovitém výkonu 7,8 kW
SZ P19 2522/2020
13.5.2020
22.4.2020
„Přístavba, nástavba, stavební úprava budovy zázemí areálu VIN AGRO s.r.o.“
1585, 1588/17
Vinoř
krbová kamna
SZ P19 2673/2020
13.5.2020
22.4.2020
„Stavba pro bydlení, zahradní altán, oplocení“
822, 823
Vinoř
krbová kamna
SZ P19 2658/2020
1.7.2020
29.4.2020
„Změna zdroje tepla – MŠ Albrechtická 598/2, Praha 9 – Kbely“,
250, 251/3
Kbely
plynová kotelna s celkovým tepelným příkonem 228 kW, tvořené kaskádou dvou plynových kotlů ELCO THISION L EVO 120, emisní třída NOx 6,
SZ P19 2806/2020
8.6.2020
30.4.2020
„Areál Kbely – Polyfunkční centrum“ – změna projektové dokumentace
1942/2, 1942/3, 1944/103, 1944/106-111, 1944/115, 1944/127, 1944/134, 1944/137, 1944/139, 1944/57, 1944/65-67, 1944/70-79, 1944/83, 1944/86-89, 2003, 2001, 2002, 2135, 1941, 3, 1752/1, 1753/2, 2005 Kbely
8 ks plynových kotlů s výkonem každého kotle 30 kW
SZ P19 2864/2020
28.8.2020
18.5.2020
„Dostavba rodinného domu ve Vinoři“
1293, 1294
Vinoř
krbová kamna
SZ P19 3234/2020
9.6.2020
18.5.2020
„RD Kbely – Dům B“
1718/2, 1719/2
Kbely
krbová kamna
SZ P19 3210/2020
29.7.2020
8.6.2020
„Rodinný dům“,
1946/61
Kbely
krbová vložka SCHMID – TYP EKKO o výkonu 7 kW
SZ P19 3738/2020
31.7.2020
18.6.2020
„Přístavba letní kuchyně a pracovny ke stávajícímu rodinnému domu“
1104, 1105
Vinoř
krb
SZ P19 3987/2020
29.7.2020
26.6.2020
„Novostavba rodinného domu
1121, 1122
Kbely
plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax plus 172 o výk. 24 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka
SZ P19 4200/2020
3.9.2020
22.7.2020
„Novostavba rodinného domu“
310/3
Satalice
plynový kondenzační kotel o výk. 18 kW, emisní třída NOx 5
teplovodní krbová vložka o výkonu 8 kW
SZ P19 4752/2020
31.8.2020
23.7.2020
„Stavební úpravy bytového domu č.p. 162“
1591, 1592
Kbely
plynový kondenzační kotel Buderus GB 192-35i o výkonu 34 kW, emisní třída NOx 5
SZ P19 4778/2020
21.8.2020
5.8.2020
„Novostavba RD s příslušenstvím“
485, 486
Satalice
sálavé akumulační kamna o výkonu 5 kW
SZ P19 5048/2020
22.2.2021
9.9.2020
„Novostavba RD“
641, 642
Kbely
plynový kondenzační kotel
SZ P19 5737/2020
11.11.2020
15.10.2020
„Rodinný dům na pozemku parc. č. 641/191 v k.ú. Satalice“
641/191, 641/114
Satalice
plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 1-10SET-111 s výkonem 10 kW, emisní třída NOx 5
SZ P19 6603/2020
16.11.2020
21.10.2020
„Zámecký dvůr Vinoř“
221/4, 221/5, 221/6, 222, 223, 224, 225, 226, 236, 1565/1236, 260, 11, 10, 165/1, 228/10 Vinoř
24 ks plynových kondenzačních kotlů o výkonu 34 – 100 kW
SZ P19 6710/2020
26.4.2021
9.11.2020
„Doplňková stavba na parc. č. 1636 u domu č.p. 486“
1634, 1636
Kbely
plynový kondenzační kotel WOLF CGV 20/120-20 s výkonem 20 kW, emisní třída NOx 5
SZ P19 7067/2020
14.12.2020
25.11.2020
„Pekařská výroba“
1944/130
Kbely
4 ks plynových kondenzačních kotlů Junkers Cerapur Maxx ZBR 70-3 o jmenovitém tepelném příkonu každého kotle 64,3 kW, emisní třída NOx 5;
Pekařská výroba
SZ P19 7374/2020
29.1.2021
7.12.2020
„Stavební úpravy RD Košařova“
1900, 1902
Kbely
plynový kondenzační kotel Bosch Condens 9000i W 20 se jmen. tepelným výkonem 19 kW, emisní třída NOx 5
SZ P19 7670/2020
5.1.2020
14.12.2020
„Sklady, chladírny a mrazírna, včetně zázemí“
1944/8-10, 1944/12-14, 1944/129, 1944/146 a 1944/148,
Kbely
2 ks plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 200 – W o jmenovitém tepelném příkonu každého kotle 45,7 kW, emisní třída NOx 5
SZ P19 7874/2020
29.1.2021
18.12.2020
„Rodinný dům Satalice“

679 a 680 v k.ú.

Satalice

plynový kondenzační kotel Buderus GB 162/15 kW o výkonu 15 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka HAKA 60/50 o výkonu 7 kW
SZ P19 8023/2020
16.2.2021
28.12.2020
„Revitalizace zemědělského areálu“

1585, 1586, 1587/1-4, 1587/6, 1588/1, 1588/2-4, 1588/8-10, 1588/16-20, 1590, 1591/46 1591/47

Vinoř

kotel na dřevní štěpku Fröling T4 o výkonu 110 kW, 5. emisní třída dle ČSN EN 303-5, splňuje požadavky na ekodesign
SZ P19 8134/2020
29.1.2021

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
Seznam žádostí evidovaných odborem životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 v roce 2019:
DATUM PODÁNÍ
PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
KAT. ÚZEMÍ
SPECIFIKACE ZDROJE
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
(spis. zn. + dat.vydání)
19.12.2018
„Novostavba rodinného domu“, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 641/195
Satalice
krbová vložka;
stavební činnost
SZ P19 8001/2019
9.1.2019
19.12.2018
„Rodinný dům, stavební úpravy – částečná demolice“, ul. Pod garážemi 141, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 191 a 193
Satalice
demoliční činnost
SZ P19 7984/2018
14.2.2019
21.12.2018
„Kanalizační přípojka U Řempa 338“, Praha 9 – Satalice, pozemky parc.č. 265/1 a 266
Satalice
stavební činnost
SZ P19 8051/2018
8.1.2019
28.12.2018
„Hala Vinoř“, ul. Mladoboleslavská 675, pozemky parc. č. 1395/1, 1394/2, 1395/2, 1399/4, 1399/5, 1399/8, 1399/7
Vinoř
4 ks tmavých infračervených plynových zářičů od fy. KOTRBATÝ typ KM 15 I o max. výkonu 16,5 kW a 5 ks tmavých infračervených plynových zářičů od fy. KOTRBATÝ typ KM 30 I o max. výkonu 32,2 kW;
stavební činnost
SZ P19 8086/2018
18.3.2019
7.1.2019
„Odstranění zděného objektu bývalé vrátnice“, ul. K Cihelně 129, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 936
Satalice
demoliční činnost
SZ P19 301/2019
11.1.2019
8.1.2019
„Odstranění stavby garáže“, ul. Rašovická 150, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 141 a 142
Satalice
demoliční činnost
SZ P19 298/2019
11.1.2019
9.1.2019
„Údržba, obnova a výstavba zařízení pro řízení dopravy v hl. m. Praze – dodávka koordinačního kabelu mezi SSZ 9.253 – 9.227“, ul. Toužimská, Semilská, Vrchlabská, pozemky parc. č. 2052/1, 8/1, 8/5, 8/4, 2052/3, 2140, 2051, 2050, 2137/3, 2137/9, 2012, 2139,2025/3
Kbely
stavební činnost
SZ P19 219/2019
24.4.2019
9.1.2019
„Stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0021 – K Radonicům“ – osvětlení veřejného prostranství okolí kaple a zabezpečení výjezdu hasičů, pozemky parc. č. 72/1, 76, 87/1, 986
Satalice
stavební činnost
SZ P19 1697/2019
9.5.2019
11.1.2019
„Novostavba rodinného domu“, ul. K Rybníčku, Praha 9 – Satalice, pozemky parc. č. 104, 102/3 a 102/1
Satalice
plynový kondenzační kotel o výkonu 6 – 14 kW, emisní třída NOx 5;
krb;
stavební činnost
SZ P19 300/2019
24.1.2019
14.1.2019
„Novostavba bazénu na p.č. 915 v k.ú. a obci Vinoř“, ul. Lohenická 389, Praha 9 – Vinoř, pozemek parc.č. 915
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 339/2019
24.1.2019
14.1.2019
„Umístění plnící stanice CNG“, pozemky parc. č. 1409/20, 1409/19 a 1400/1
Vinoř
plnící stanice CNG;
stavební činnost
SZ P19 361/2019
18.3.2019
21.1.2019
„Stavební úpravy – odstranění balkonu na východní fasádě RD č.p. 368“, ul. Železnobrodská 368/29, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 872
Kbely
demoliční činnost
SZ P19 526/2019
6.2.2019
23.1.2019
„Bourací práce – novostavba bytového domu Satalice jih 01“, ul. Za Novákovou zahradou, Praha 9 – Satalice, pozemky parc. č. 523/5, 524/1, 524/2, 524/3, 524/24 a 524/25
Satalice
demoliční činnost
SZ P19 592/2019
11.2.2019
23.1.2019
„RD Satalice“, ul. K cihelně, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 256/5
Satalice
krb;
stavební činnost
SZ P19 587/2019
15.3.2019
25.1.2019
„Změna užívání prostoru bývalé galvanovny na gastroprovoz“, pozemek parc. č. 1944/3
Kbely
stavební činnost
SZ P19 692/2019
14.3.2019
25.1.2019
„Obytný soubor Satalice – 2. etapa“, pozemky parc. č. 349, 351, 352, 353, 354, 357/1, 358, 359, 360, 361, 362, 988/1, 988/6 – územní řízení
Satalice
•plynová kotelna pro objekt A o celkovém výkonu 340 kW, tvořené čtyřmi kotli Logamax plus GB162-85 o výkonu každého 85 kW,
•plynová kotelna pro objekt B o celkovém výkonu 400 kW, tvořené čtyřmi kotli Logamax plus GB162-100 o výkonu každého 100 kW,
•plynová kotelna pro objekt C o celkovém výkonu 170 kW, tvořené dvěma kotli Logamax plus GB162-85 o výkonu každého 85 kW,
•plynová kotelna pro objekt D o celkovém výkonu 170 kW, tvořené dvěma kotli Logamax plus GB162-85 o výkonu každého 85 kW,
•plynové¨á kotelna pro objekt F o celkovém výkonu 200 kW, tvořené dvěma kotli Logamax plus GB162-100 o výkonu každého 100 kW,
SZ P19 691/2019
17.4.2019
1.2.2019
„Rozšíření garáže a přístavba pergoly u rodinného domu č.p. 183“, ul. Chvojenecká 183, Praha – Vinoř, pozemky parc. č. 609, 610 a 628/13
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 864/2019
13.2.2019
4.2.2019
„Novostavba rodinného domu – Kbely“ – změna zdroje vytápění, ul. Úlibická, Praha – Kbely, pozemek parc. č. 1723
Kbely
krb
SZ P19 893/2019
15.2.2019
7.2.2018
„Novostavba zahradní pergoly, skleníku a schodiště na parcele č. 780/12 v Praze Kbelích“, ul. Jilemnická, Praha – Kbely, pozemek parc. č. 780/12
Kbely
venkovní gril a udírna;
stavební činnost
SZ P19 979/2019
21.2.2019
11.2.2019
„Úpravy zahradního domku“, ul. Trabantská ev. č. 47, Praha – Satalice, pozemek parc. č. 629/2
Satalice
stavební činnost
SZ P19 1022/2019
21.2.2019
18.2.2019
„Úprava parkovacích ploch – Kbely“, ul. Veselá a Žacléřská, pozemky parc. č. 2087/49, 2087/48 a 1967/21
Kbely
stavební činnost
SZ P19 1205/2019
23.5.2019
18.2.2019
„Změna užívání skladového prostoru bývalé galvanovny na servis a prostor budoucí myčky autobusů“, pozemek parc. č. 1944/4
Kbely
4 ks plynových cirkulačních jednotek SCHWANK ARM 1H s max. výkonem 13,1 kW,
2 ks plynových cirkulačních jednotek SCHWANK ARM 2C s max. výkonem 18,5 kW a
1 ks plynové čerstvovzdušné jednotky SCHWANK ARM 3H s max. výkonem 25 kW;
mycí stůl (kód 9.6);
stavební činnost
SZ P19 1194/2019
21.3.2019
20.2.2019
„Přístavba ke stávajícímu rodinnému domu“, ul. Mechová 664, Praha 9 – Vinoř, pozemky parc. č. 1519/27 a 1519/11
Vinoř
plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 2-17M-75V o jmenovitém tepelném výkonu 2,6 – 18,3 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka VATRA Optima 0-150K PLUS o výkonu 14 kW;
stavební činnost
SZ P19 1250/2019
7.3.2019
26.2.2019
„Kiosek pro výrobu a prodej zmrzliny“, ul. Vrbická č. ev. 23N, Praha 9 – Kbely, pozemek parc.č. 635/1
Kbely
stavební činnost
SZ P19 1365/2019
25.3.2019
6.3.2019
„Stavební úpravy RD“ ul. Bratříkovská 424/5, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 1219
Kbely
kondenzační plynový kotel Junkers Cerapur Compact ZSB 24 – 1 DE o jmenovitém tepelném výkonu 3 – 24,1 kW, emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 1538/2019
25.3.2019
6.3.2019
„Oplocení pozemku“, ul. Stojická 905/2ě, 190 17 Praha 9 – Vinoř, pozemek parc. č. 1337/393
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 1581/2019
27.3.2019
8.3.2019
„Rozšíření bytu do půdního prostoru“, ul. Jilemnická 708/16, Praha 9 – Kbely, pozemek parc.č. 934
Kbely
stavební činnost
SZ P19 1657/2019
25.3.2019
11.3.2019
„Odstranění rodinného domu č.p. 150“, ul. Rašovická, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 141
Satalice
stavební činnost
SZ P19 1696/2019
25.3.2019
14.3.2019
„Stavební úpravy rodinného domu“, ul. Brozánská č.p. 371, Praha 9 – Vinoř, pozemek parc. č. 457/1
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 1827/2019
26.3.2019
14.3.2019
„Údržba, obnova a výstavba zařízení pro řízení dopravy v hl. m. Praze – dodávka koordinačního kabelu mezi SSZ 9.229 – 9.293“, ul. Polaneckého, Mladoboleslavská, Beladova, pozemky parc. č. 2135, 1918, 1917/3, 1917/14, 1917/15, 1917/5, 1995, 2000, 1999/1, 2001, 1941/3 a 2002
Kbely
stavební činnost
SZ P19 1816/2019
20.8.2019
27.3.2019
„Stavební úpravy rodinného domu č.p. 335 na st.p.č. 617 a p.p.č. 619 v k.ú. Satalice“, ul. Dřevařská č.p. 335, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 617 a 619
Satalice
stavební činnost
SZ P19 2220/2019
17.4.2019
1.4.2019
„Betonová zeď“, ul. Toužimská 138, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 281
Kbely
stavební činnost
SZ P19 2296/2019
17.4.2019
1.4.2019
„Zámecký dvůr Vinoř – demolice objektů“, Vinořské náměstí, Praha – Vinoř, pozemky parc. č. 221/4, 221/5, 221/6, 222, 223, 224, 225, 226, 236
Vinoř
demoliční činnost
SZ P19 2292/2019
17.7.2019
4.4.2019
„Vila Vinoř“, ul. Stojická, Praha 9 – Vinoř, pozemek parc. č. 1337/354 a 1337/680, k.ú. Vinoř – změna projektové dokumentace – revize 03/2018
Vinoř
plynový krb Kalfire GP70/55S s max. výkonem 6,2 kW
SZ P19 2400/2019
29.5.2019
4.4.2019
„Zahradní sklad“, ul. Lipoltická 863/24, Praha – Vinoř, pozemky parc. č. 1336/118 a 1336/75
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 2399/2019
15.4.2019
8.4.2019
„Stavební úpravy terasy – bytové jednotky J-24“, ul. Vágnerova 1036/4, Praha – Kbely, pozemek parc. č. 6/5
Kbely
stavební činnost
SZ P19 2482/2019
17.4.2019
12.4.2019
„Novostavba rodinného domu“ ul. Mohelnická, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 1946/72
Kbely
plynový kondenzační turbo kotel o tepelném výkonu 3 – 17 kW;
stavební činnost
SZ P19 2664/2019
5.6.2019
12.4.2019
„Novostavba rodinného domu Semilská 238“, včetně napojení na inženýrské sítě, zpevněných ploch, oplocení a odstranění stávajícího rodinného domu, Praha 9 – Kbely, parc. č. 497, 498/3, 498/2 a 2025/3
Kbely
kondenzačního plynového kotle VU eco TEC plus VU 306/5-5 o tepelném výkonu 31,8 kW, emisní třída NOx 5;
stavební a demoliční činnost
SZ P19 2623/2019
2.7.2019
17.4.2019
„Garáž“, ul. Mladějovská 266/6, Praha – Kbely, parc. č. 1345/3
Kbely
stavební činnost
SZ P19 2761/2019
24.5.2019
25.4.2019
„Stavební úpravy na dálnici D10 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu“
Satalice
stavební činnost
SZ P19 2875/2019
19.7.2019
26.4.2019
„Areál Kbely – dopravní a technická infrastruktura – sever“, parc. č. 1942/1, 1943/1, 1943/2, 1944/103, 1944/129-133, 1944/140, 1944/146, 1944/19-24, 1944/31, 1944/92-94
Kbely
stavební činnost
SZ P19 2910/2019
7.10.2019
29.4.2019
„Rodinný dům – změna dokončené stavby pro bydlení“, dispoziční změny v podkroví, osazení pultových vikýřů, parc.č. 1134
Kbely
stavební činnost
SZ P19 2953/2019
23.5.2019
30.4.2019
„2950176 Cyklo Satalice – Vinoř, Praha 19“, 641/1, 641/3, 641/4, 641/24, 641/40, 641/49-52, 641/58 a 988/1 v k.ú. Satalice a parc. č. 1573, 1574/1, 1575/10 a 1575/11
Satalice
Vinoř
stavební činnost
SZ P192976/2019
2.8.2019
2.5.2019
„Stavba plotu“, pozemek parc. č. 1337/660 a 1337/661
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 3016/2019
16.5.2019
3.5.2019
„Přístavba zimní zahrady“, parc. č. 1336/71
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 3029/2019
29.5.2019
6.5.2019
„Vodovodní přípojka – rodinný dům č.p. 112“, parc. č. 846, 2050, 2137/3 a 2137/9
Kbely
stavební činnost
SZ P19 3071/2019
30.5.2019
9.5.2019
„Změna stavby před dokončením“ – novostavba RD, pozemek parc. č. 1337/335 a 1337/336
Vinoř
krbová kamna o výkonu 4 – 6 kW;
stavební činnost
SZ P19 3128/2019
13.6.2019
10.5.2019
„Nová přípojka NN pro čerpací stanici odpadních vod Hůlkova“, parc. č. 1890/3, 1999/1 a 1999/2
Kbely
stavební činnost
SZ P19 3162/2019
23.5.2019
14.5.2019
„Novostavba rodinného domu“, parc. č. 641/187 a 641/190
Satalice
stavební činnost
SZ P19 3197/2019
29.8.2019
16.5.2019
„Nástavba a přístavba rodinného domu“, parc. č. 1242 a 1241/1
Vinoř
krbová vložka VATRA Optima 0-150K PLUS o výkonu 14 kW;
stavební činnost
SZ P19 3318/2019
9.7.2019
17.5.2019
„Změna užívání prostoru bývalé galvanovny na výrobu a expedici trubek z nerezové oceli“, parc. č. 1944/3
Kbely
5 ks plynových infrazářičů TERMSTAR 2000 o výkonu každého 28 kW;
2 ks brusek;
stavební činnost
SZ P19 3339/2019
26.7.2019
17.5.2019
„Praha, Kbely – Mladoboleslavská – č. parc. 1919/2, rozšíření kNN – nové kabelové vedení 1 kV“, parc. č. 2135, 1995, 1917/5, 1917/14, 1917/15, 1918, 1917/6, 1917/1, 1919/1, 1919/2, 1920
Kbely
stavební činnost
SZ P19 3330/2019
20.8.2019
20.5.2019
„Novostavba rodinného domu“,  parc. č. 1337/114
Vinoř
kondenzační plynový kotel Buderus Logamax plus GB 172/14 o tepelném výkonu 14 kW, emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 3348/2019
21.6.2019
20.5.2019
„Novostavba rodinného domu na p.p.č. 383/1 v k.ú. Satalice“, parc. č. 383/1 a 383/3 – změna projektové dokumentace – revize duben/2019
Satalice
2 ks kondenzačních plynových kotlů GEMINOX THRs 2-17C o jmenovitém tepelném výkonu 17,4 kW, emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 3376/2019
20.6.2019
20.5.2019
„Stavební úpravy interiéru stávajícího objektu“, parc. č. 254/8
Satalice
stavební činnost
SZ P19 3373/2019
20.6.2019
29.5.2019
„Stavební úpravy RD – zřízení nového okna v 1.NP“, parc.č. 1447
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 3571/2019
21.6.2019
30.5.2019
„Připojení parcely č. 248/6, ul. K rybníčku, kNN“, parc. č. 248/6 a 977/6
Satalice
stavební činnost
SZ P19 3598/2019
18.6.2019
4.6.2019
„Novostavba bytového domu Satalice jih 01“, parc. č. 523/5, 524/1, 524/2, 524/3, 524/24 a 524/25
Satalice
2 ks plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém výkonu 49 kW, emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 3693/2019
19.11.2019
12.6.2019
„Stavba plotu“, parc. č. 1337/672, 1337/652 a 1337/464
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 3868/2019
18.6.2019
12.6.2019
„Park Aerovka – cyklostezky“, parc. č. 1686/2, 1686/40 v k.ú. Vysočany a parc. č. 1936/3 – 7, 1915/3, 1915/5 – 7, 1999/1 v k.ú. Kbely
Vysočany
Kbely
stavební činnost
SZ P19 3867/2019
24.7.2019
13.6.2019
„Areál Kbely – přeložka dešťové stoky DN600“, parc. č. 1944/103, 1944/102, 1944/131, 1944/1
Kbely
stavební činnost
SZ P19 3923/2019
21.10.2019
18.6.2019
„Přípojky kanalizace a vodovodu“ parc. č. 944/1, 987/2 a 987/1
Satalice
stavební činnost
SZ P19 4014/2019
17.10.2019
25.6.2019
„Novostavba rodinného domu“, parc. č. 1522/30 a 1522/69
Vinoř
krbová vložka HOXTER HAKA 63/51 WT s teplovodním výměníkem o výkonu do vzduchu 6,4 kW a do vody 8,1 kW;
stavební činnost
SZ P19 4167/2019
5.8.2019
1.7.2019
„Stavební úpravy objektu č.p. 59“, parc. č. 388
Satalice
plynový kondenzační kotel o jmenovitém max. výkonu 48 kW, emisní třída NOx 6;
stavební činnost
SZ P19 4281/2019
12.8.2019
2.7.2019
„Stavba plotu“, parc. č. 1337/420
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 4300/2019
31.7.2019
4.7.2019
„Demolice rodinného domu“, parc. č. 121
Vinoř
demoliční činnost
SZ P19 4341/2019
2.8.2019
8.7.2019
„Oplocení předzahrádky“, parc. č. 1337/417
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 4380/2019
31.7.2019
8.7.2019
„Oplocení předzahrádky“, parc. č. 1337/414
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 4381/2019
31.7.2019
8.7.2019
„Oplocení předzahrádky“, parc. č. 1337/422
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 4382/2019
31.7.2019
11.7.2019
„Areál Kbely – odstranění staveb – budova č. 25“, parc. č. 1944/23 a 1944/94
Kbely
demoliční činnost
SZ P19 4499/2019
3.9.2019
22.7.2019
„Bytový dům Kbely – stavební úpravy suterénu na atelier“, parc.č. 1816
Kbely
stavební činnost
SZ P19 4713/2019
5.8.2019
22.7.2019
„Rodinný dům Satalice“, parc. č. 191 a 193
Satalice
krbová vložka;
stavební činnost
SZ P19 4712/2019
13.8.2019
22.7.2019
„Umývárna letecké techniky v areálu LOM PRAHA s.p.“, parc. č. 1945/1, 1945/105, 1945/106, 1945/94 a 1945/96
Kbely
mycí box;
vysokotlaký mycí stroj s naftovým ohřevem vody – typ NEPTUNE 5-50 o příkonu 7,9 kW;
stavební činnost
SZ P19 4714/2019
8.10.2019
23.7.2019
„Novostavba RD“, parc. č. 1108/4 a 1110
Vinoř
plynový kondenzační kotel De Ditrich AMC 25 s výkonem 24,8 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka Venus 16.3 W o výkonu 6 – 12 kW;
stavební činnost
SZ P19 4736/2019
20.8.2019
23.7.2019
„Stavební úpravy rodinného domu č.p. 906/4, garáže a dílny, novostavba garáže“, parc. č. 417/4, 418/1, 418/2, 423/1, 423/2 a 424
Kbely
plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200 W o jmen. tepelném výkonu 19 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka;
stavební činnost
SZ P19 4729/2019
20.8.2019
24.7.2019
„Stavební úpravy, přístavba a nástavba RD“, parc. č. 912, 913 a 914
Satalice
plynový kondenzační kotel o jmenovitém tep. výkonu 24 kW, emisní třída NOx 5;
krbové kamna o jmenovitém tepelném příkonu cca 6 kW;
stavební činnost
SZ P19 4753/2019
13.9.2019
25.7.2019
„Odstranění stavby dřevníku, prádelny a dvou garáží“, parc. č. 731
Kbely
demoliční činnost
SZ P19 4802/2019
12.8.2019
26.7.2019
„Úprava bývalé hospodářské budovy“, parc. č. 309/2
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 4821/2019
29.8.2019
30.7.2019
„Safetec – rekonstrukce a přestavba haly“, parc. č. 614/1, 614/2 a 614/7
Satalice
2 ks plynových kondenzačních kotlů Baxi LUNA DUO-TEC MP + 1.50 o regulovaném výkonu 5,1 – 92,6 kW, emisní třída NOx 5;
stavební a demoliční činnost
SZ P19 4880/2019
20.9.2019
30.7.2019
„Odstranění stavby rodinného domu“, parc. č. 114 a 115
Vinoř
demoliční činnost
SZ P19 4882/2019
20.8.2019
31.7.2019
„Výstavba pěti řadových rodinných domů“, parc. č. 678/3
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 4918/2019
29.10.2019
1.8.2019
„Přístavba a změna užívání garáže na ateliér“, parc. č. 595/1 a 595/5
Kbely
stavební činnost
SZ P19 4936/2019
9.8.2019
6.8.2019
„Demolice stávajícího RD a následná výstavba novostavby RD Satalice“, parc. č. 668 a 669
Satalice
plynový kondenzační kotel GeminoxTHRs 2-17C s tepelným příkonem 2,5 – 17,4 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka;
stavební činnost
SZ P19 5029/2019
17.9.2019
7.8.2019
„Areál Kbely – Polyfunkční centrum“, parc.č. 1942/2, 1942/3, 1944/103, 1944/106-111, 1944/115, 1944/127, 1944/134, 1944/137, 1944/139, 1944/57, 1944/65-67, 1944/70-77, 1944/79, 1944/83, 1944/86-89, 2003, 2001, 2002, 2135, 1941/3, 1752/1, 1753/2, 2005
Kbely
plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 244,8 kW, tvořená kaskádou dvou plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 200-W B2HA, emisní třída NOx 5;
stavební a demoliční činnost
SZ P19 5051/2019
20.12.2019
8.8.2019
„Zastřešení bytového domu“, ul. Uherská č.p. 614 – 615, pozemek parc. č. 1582/2
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 5075/2019
10.9.2019
12.8.2019
„Letní kuchyně, RD V Žabokřiku“, parc. č. 1337/26
Vinoř
venkovní krb
stavební činnost
SZ P19 5142/2019
10.9.2019
13.8.2019
„Přístavba a stavební úpravy rodinného domu“, parc. č. 461 a 462
Kbely
stavební činnost
SZ P19 5171/2019
2.9.2019
16.8.2019
„Vybudování přístupu do skladu Bakovská 885/3, Praha 19“, parc. č. 850/2
Kbely
stavební činnost
SZ P19 5281/2019
9.9.2019
19.8.2019
„Demolice rodinného domu č.p. 111“, parc. č. 273
Vinoř
demoliční činnost
SZ P19 5342/2019
9.9.2019
20.8.2019
„Vsakovací objekt a areálová dešťová kanalizace“, parc. č. 1890/3
Kbely
stavební činnost
SZ P19 5363/2019
29.8.2019
21.8.2019
„Novostavba rodinného domu“, parc. č. 1172/2
Vinoř
plynový kondenzační kotel Vaillant VU 206/5-5 ecoTEC plus o výkonu 4,2 – 21,2 kW, emisní třída NOx 5;
krbová kamna;
stavební činnost
SZ P19 5389/2019
10.9.2019
28.8.2019
„Prodloužení vodovodního řadu v ul. Bohdanečská – Vinoř a vodovodní přípojky pro č.p. 261, 262 a 879“, pozemky parc. č. 404/31, 1593/2, 678/4, 679/1, 404/31, 1593/2, 678/4, 680, 1583, 1584/1, 1587/4 a 1588/2
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 5529/2019
29.10.2019
2.9.2019
„Přístavba k rodinnému domu ve Chvojenecké ulici“, parc. č. 731 a 732/1
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 5612/2019
14.10.2019
2.9.2019
„Oplocení pozemku na parc. č. 1945/139“
Kbely
stavební činnost
SZ P19 5610/2019
1.10.2019
4.9.2019
„Novostavba RD“, parc. č. 121 a 122
Vinoř
plynový kondenzační kotel Viessman vitodens 100-w o příkonu 6,5 – 26 kW, emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 5706/2019
25.10.2019
9.9.2019
„Vinořský dvůr – bydlení v parku“, parc. č. 208/1, 204 a 37/2
Vinoř
2 ks plynových kondenzačních kotlů o celkovém příkonu 180 kW, emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 5763/2019
14.2.2020
10.9.2019
„Demontáže a bourací práce řadových garáží“, parc. č. 74/2 – 74/7
Satalice
demoliční činnost
SZ P19 5802/2019
26.9.2019
12.9.2019
„Odstranění stavby části rodinného domu“, parc. č. 1113/1
Kbely
demoliční činnost
SZ P19 58812/2019
30.9.2019
18.9.2019
„Odstranění rodinného domu“, parc. č. 679
Satalice
demoliční činnost
SZ P19 5997/2019
30.9.2019
20.9.2019
„Stavební úpravy jedné bytové jednotky v bytovém domě č.p. 965“, parc.č. 1946/91
Kbely
stavební činnost
SZ P19 6083/2019
30.9.2019
20.9.2019
„Rekonstrukce RD – Praha – Vinoř“, parc. č. 565 a 567/1
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 6101/2019
6.11.2019
2.10.2019
„Rodinný dům – LION 3 PLUS“, parc. č. 141
Satalice
plynový kondenzační kotel THERM 17 KDZ o výkonu 3,5 – 17 kW, emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 6342/2019
6.11.2019
7.10.2019
„Stavební úpravy NTL plynovodů Katusická, Toužimská a okolí, Praha 19“
Kbely
stavební činnost
SZ P19 6451/2019
23.12.2019
9.10.2019
„Stavební úpravy NTL plynovodů Pelnářova, Albrechtická, Praha 19“
Kbely
stavební činnost
SZ P19 6536/2019
23.12.2019
11.10.2019
„Výměna technologie skladování v 1.NP objektu bývalé galvanovny a dispoziční úpravy 2.NP – nájemní jednotka NFCP“, parc. č. 1944/3
Kbely
2 ks plynových kondenzačních kotlů JUNKERS cerapur comfort ZBR 42-3 A o max. výkonu každého z nich 41 kW, emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 6592/2019
16.12.2019
16.10.2019
„Krytý bazén při rodinném domě“, parc. č. 1306/1
Kbely
plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 072 o výkonu 24 kW,emisní třída NOx5;
stavební činnost
SZ P19 6676/2019/2
22.10.2019
16.10.2019
„Novostavba rodinného domu“, parc. č. 1700/1, 1700/2, 2131 a 2128
Kbely
plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax plus o výkonu 24 kW, emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 6697/2019
18.12.2019
18.10.2019
„Přeložka stávající vodovodní přípojky pro RD č.p. 821“, parc. č. 2131 a 1710/1
Kbely
stavební činnost
SZ P19 6741/2019
16.12.2019
25.10.2019
„Stavební úpravy prodejny Norma – Vinoř“, parc. č. 1162/2 a 1162/10
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 6926/2019
17.12.2019
27.10.2019
„Stavební úpravy a přístavba RD“, parc. č. 286 a 287
Kbely
plynový kondenzační kotel s výkonem 14,9 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka;
stavební činnost
SZ P19 6943/2019
11.11.2019
31.10.2019
„Vodovodní přípojka“, parc. č. 1260/29 a 1256
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 7060/2019
6.11.2019
31.10.2019
„Přístavba autodílny“, parc. č. 1115/2, 1113/2 a 1113/6
Vinoř
krbová kamna HAAS+SOHN, typ Salerno II o výkonu 4 kW;
stavební činnost
SZ P19 7051/2019
12.11.2019
4.11.2019
„Rekonstrukce stávající kanalizační přípojky“ a „vodovodní přípojka“, parc. č. 2129, 2135, 2053/1 a 24/1
Kbely
stavební činnost
SZ P19 7107/2019
12.11.2019
4.11.2019
„Přístavba garáže“, parc. č. 1521/2
Kbely
stavební činnost
SZ P19 7210/2019
22.11.2019
5.11.2019
„Novostavba rodinného domu“, parc. č. 114 a 115
Vinoř
plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 14 s výkonem 13,8 kW, emisní třída NOx 5;
krb;
stavební činnost
SZ P19 7146/2019
14.11.2019
5.11.2019
„Skladovací hala Satalice“, parc. č. 546/1, 531/2, 530 a 527
Satalice
6 ks plynových ohřívačů vzduchu Lersen Alfa ECO 49 o jmenovitém příkonu každého max. 49 kW (celkem 294 kW);
stavební činnost
SZ P19 7169/2019
18.2.2020
11.11.2019
„Stavební úpravy řadového rodinného domu“, parc. č. 933/512
Satalice
stavební činnost
SZ P19 7290/2019
20.11.2019
11.11.2019
„Demolice rodinného domu č.p. 773“, parc. č. 586
Kbely
demoliční činnost
SZ P19 7279/2019
15.11.2019
11.11.2019
„Stavební úpravy NTL plynovodů v ul. Hůlkova, Košařova + zrušení RS č. 157, Praha 19“, parc. č. 1999/1, 1999/2, 1998/1, 1998/2, 1995, 2000, 1890/4, 1890/3, 1936/7 a 1936/5
Kbely
stavební činnost
SZ P19 7259/2019
2.12.2019
13.11.2019
„Změna užívání stávajícího skladu na sušení zeleniny“, pozemek parc. č. 1944/3
Kbely
stavební činnost
SZ P19 7347/2019
16.12.2019
13.11.2019
„Dětské kluziště se zahradní restaurací a oplocení části pozemku parc. č. 1361/2“
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 7346/2019
14.11.2019
„Novostavba rodinného domu“, parc. č. 1988/5 a 1988/40
Kbely
krbová vložka;
čistírna odpadních vod;
stavební činnost
SZ P19 7385/2019
29.1.2020
19.11.2019
„Přístavba skladu zahradní techniky a kanceláře ke stávajícímu rodinnému domu“, parc. č. 1102 a 1103
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 7472/2019
5.12.2019
20.11.2019
„Přístavba rodinného domu Za Školkou 261/34, Praha – Satalice a zateplení fasády“, parc. č. 860
Satalice
stavební činnost
SZ P19 7511/2019
18.12.2019
25.11.2019
„Změna užívání původního objektu garáže pro účely kanceláře“, parc. č. 886/2
Satalice
stavební činnost
SZ P19 7605/2019
15.1.2020
25.11.2019
„Změna dokončené budovy č.p. 129 Satalice na školu“, parc. č. 938, 939/67, 935, 936, 939/78, 939/90 a 939/68
Satalice
plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 45 kW;
stavební činnost
SZ P19 7582/2019
14.2.2020
2.12.2019
„Rodinný dům na parc. č. 142“, parc. č. 142
Satalice
plynový kondenzační kotel Geminox THRs 9 o výkonu 9 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka;
čistírna odpadních vod;
stavební činnost
SZ P19 7759/2019
29.1.2020
5.12.2019
„Odstranění a novostavba rodinného domu“, parc. č. 881, 882 a 883/1
Kbely
krbová kamna Aduro;
stavební činnost
SZ P19 7861/2019
28.1.2020
12.12.2019
„Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu“, parc. č. 138, 139/2, 139/3, 140 a 165/1
Vinoř
plynový kondenzační kotel s výk. 24 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka VATRA Optima 0-150K PLUS o výkonu 14 kW;
stavební činnost
SZ P19 8045/2019
10.1.2020
13.12.2019
„Novostavba garáže s přístřeškem“, parc. č. 256
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 8153/2019
29.1.2020
16.12.2019
„Změna užívání prostoru bývalého všeobecného skladu na sklad ocelových prvků“, parc. č. 1944/3
Kbely
stavební činnost
SZ P19 8181/2019
13.2.2020
16.12.2019
„Stavební úpravy rodinného domu Kbely č.p. 273“, parc. č. 1439 a 1440
Kbely
stavební činnost
SZ P19 8203/2019
29.1.2020
18.12.2019
„Stavební úpravy rodinného domku“, parc. č. 1474 a 1475
Kbely
plynový kondenzační kotel o výkonu 50 kW;
SZ P19 1286/2020
11.3.2020
19.12.2019
„Výstavba rodinného domu o dvou bytových jednotkách“, parc. č. 586 a 587
Kbely
2 ks kondenzačních plynových kotlů Viessmann Vitodens 242-F o tepelném výkonu 26 kW; emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 8342/2019
14.4.2020
19.12.2019
„Výstavba rodinného domu o dvou bytových jednotkách“, parc. č. 586 a 586
Kbely
2 ks kondenzačních plynových kotlů Viessmann Vitodens 242-F o tepelném výkonu 26 kW; emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 8342/2019
14.4.2020
20.12.2019
„Novostavba RD“, parc. č. 1337/551 a 1337/624
Vinoř
krbová kamna;
stavební činnost
SZ P19 8368/2019
30.1.2020
20.12.2019
„Hospodářství technických plynů“, parc. č. 1944/92
Kbely
stavební činnost
SZ P19 8371/2019
13.2.2020
23.12.2019
„Přístřešek nad parkovacím stáním“, parc. č. 751/1
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 8420/2019
29.1.2020
23.12.2019
„Stavební úpravy rodinného domu“, parc. č. 602/1 a 602/2
Satalice
2 ks krbových kamen
stavební činnost
SZ P19 8400/2019
31.1.2020

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
Seznam žádostí evidovaných odborem životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 v roce 2018:
DATUM PODÁNÍ
PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
PARC. Č. + KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
SPECIFIKACE ZDROJE
2.1.2018
Novostavba – rodinný dům, ul. Svijanská 780/47
415/1 a 415/2, Kbely
krb bez výměníku
stavební a demoliční činnost
4.1.2018
Stavba jezírka a altánu, ul. Holotínská 794
584/3 a 584/2, Vinoř
stavební činnost
5.1.2018
Připojení objektů FTTS Praha Satalice – 1. stavba na síť TMCZ
Satalice
stavební činnost
8.1.2018
Novostavba RD Satalice na p.p.č. 111, ul. K Rybníčku 5/8
111, Satalice
2x plynového kondenzačního kotle JUNKERS Cerapur Smart 14-3 s max. jmenovitým výkonem 14,1 kW, třída NOx 5 + krb,
stavební činnost
8.1.2018
Stavba č. 0093 – TV Kbely, etapa 0032 – Rackova zahrada
1963/1, 1963/7, 1963/8, 1963/292, 1963/296, 1967/2, 1967/17, 1967/21, 1967/90, 1967/91, 2140, 2149/1 a 2149/3, Kbely
stavební činnost
11.1.2018
Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A a komplexní řešení zeleně
115/2 a 115/3, Satalice
stavební činnost
11.1.2018
Praha-Kbely – budova požární stanice letiště, areál vojenského letiště Praha – Kbely, Mladoboleslavská ulice
1992/221, 1992/228 a 1992/229, Kbely
tlakový mycí stroj,
ČOV,
stavební činnost
15.1.2018
Rodinný dům, ul. Hornopočernická 177/6
1800, Kbely
plynový kondenzační kotel Buderus GB 062-14 o výkonu 2,3 – 14 kW, třída NOx 5 + krb,
stavební činnost
18.1.2018
Areál Kbely – Polyfunkční centrum
Kbely
8 x plynový kondenzační kotel s výkonem každého kotle 49 kW, třída NOx 5,
2 x plynový kondenzační kotel s výkonem každého kotle 111 kW, třída NOx 5,
výroba piva
23.1.2018
Obytný soubor Za Školkou, Praha Satalice
641/104, Satalice
plynové kondenzační kotle Vaillant TV VUW ecoTec plus nebo Airfel Premix CP1-25 v emisní třídě NOx 5 s celkovým tepelným výkonem 1 046 kW
24.1.2018
Stavební úpravy rodinného domu č.p. 211 na p.č. 1092 v obci Praha
1092, Kbely
stavební činnost
26.1.2018
Nástavba a přístavba rodinného domu
1745, Kbely
plynový kondenzační kotel Junkers ZSB 14-3 C o výkonu 3,3 – 14 kW, třída NOx 5,
stavební činnost
29.1.2018
RVDSL1817-A-A-LIBK4292-LIBK1HR_OK
2001, 2144, 1941/1, 1941/3, 2002, 2003, 2004, Kbely
stavební činnost
30.1.2018
Obnova PTV Semilská
1963/5, 2137/10, 2137/11, 2137/12,  1963/93, 1963/94, Kbely
stavební činnost
30.1.2018
Obnova PTV Semilská (Kbely)
1963/5, 2137/10, 2137/11, 2137/12,  1963/93, 1963/94, 2049/1, 2137/3, Kbely
stavební činnost
31.1.2018
Stavební úprava rodinného domu
365 a 366, Kbely
plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17 SET – 161 DC o řízeném výkonu 2-17kW, třída NOx 5 + krbová kamna,
stavební činnost
1.2.2018
Připojení objektů FTTS na síť TMCZ – 2. stavba Praha 19 – Kbely, SITE 14919
2003, 2004, 2137/3, 2137/5, 2135, 1917/4, 1935/9, 1935/10, 1935/31, 1935/1, Kbely
stavební činnost
2.2.2018
Stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0019 Budovatelská II, 1. část
Satalice
stavební činnost
6.2.2018
Stavební úpravy části stávajícího objektu Žacléřská
1967/19 a 1967/49, Kbely
stavební činnost
14.2.2018
Parcely Kbely
1948/23, 2029, 2030, 2032, 2033, 1948/2, 2137/10, 2137/12, Kbely
stavební činnost
16.2.2018
Připojení objektů FTTS Praha na síť TMCZ, 2. stavba Praha – Satalice, SITE 11421
585/1, 585/6, 585/7 a 958, Satalice
stavební činnost
16.2.2018
Stavební úpravy rodinného domu č. 776/16, Xaverovská, Praha 9 – Kbely
1412 a 1413, Kbely
plynový kotel o výkonu 22 kW s třídou NOx 5 + krbová kamna,
stavební činnost
19.2.2018
Revitalizace PN Satalice
103 a 102/1, Satalice
stavební činnost
19.2.2018
Novostavba administrativně výrobní budovy
1945/138, Kbely
plynový kondenzační kotel Vaillant VU 306/5-5 ecoTEC plus s výkonem max. 30 kW, třída NOx 5,
stavební činnost
20.2.2018
Mladoboleslavská, č. parc. 35, rozš. kNN
2053/1, 2135, 2129, 2130 a 38, Kbely
stavební činnost
20.2.2018
Bytový dům, Marvanova 415, Praha
423/3 a 423/1, Satalice
kondenzační plynový kotel Geminox THRs 5-25SET s výkonem 4,8 – 23,9 kW, třída NOx 5,
stavební činnost
22.2.2018
Satalice – odstranění nepoužívané části vodovodního řadu v ulici K cihelně
256/1, 256/18, 987/1 a 987/17, Satalice
stavební činnost
26.2.2018
Změna užívání administrativního objektu
418/1 a 419/1, Satalice
dva plynové kondenzační kotle Logamax plus GB192-35, každý o výkonu 34 kW, třída NOx 5,
stavební činnost
26.2.2018
Rekonstrukce a přestavba rodinného domu
833 a 834, Satalice
plynový kondenzační kotel Geminox THRS 2 – 17C s rozsahem výkonu 2,3 – 16,9 kW, třída NOx 5,
stavební činnost
28.2.2018
Podolanka – vodovod
1499/1 a 1576/1,  Vinoř
stavební činnost
5.3.2018
Stavební úprava rodinného domu
365 a 366, Kbely
plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17 SET – 161 DC o řízeném výkonu 2-17kW, třída NOx 5 + krbová kamna,
stavební činnost
5.3.218
RD Kbely č.p. 819/6
425/1 a 425/2, Kbely
kondenzační plynový kotel Vaillant VU 216/5-7 ecoTEC exclusiv s výkonem 20,4 kW, třída NOx 5,
stavební činnost
6.3.2018
Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A v areálu bývalého statku
115/2 a 115/3, Satalice
stavební činnost
7.3.2018
Přístavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 504/3
1612/1 a 1613, Kbely
stavební činnost
9.3.2018
Rodinný dům – stavební úpravy a nástavba
483, Satalice
stavební činnost
13.3.2018
Les Arborka – objekt komunikace
519, 520, 521/1, 521/21, Satalice
stavební činnost
14.3.2018
Zřízení chodníku pro pěší v ul. Krasnická
1333, 1330/18 a 1409/26, Vinoř
stavební činnost
16.3.2018
Stavební úpravy a přístavba stávajícího skladu ovoce, zeleniny a zahradního náčiní
97, Vinoř
stavební činnost
19.3.2018
Optické propojení Vinoř, Praha 19
404/1, 404/13, 404/14, 414/18, 414/25, 293/1, 1582/1, 1577/78, Vinoř
stavební činnost
21.3.2018
Stavební úpravy podkroví
343/2, Kbely
stavební činnost
23.3.2018
Výstavba nové tělocvičny ZŠ Kbely Albrechtická – PD, IČ
247/3, Kbely
dva plynové kondenzační kotle s výkonem každého 92 kW, třída NOx 5,
stavební činnost
27.3.2018
Optická síť Cznet, Praha 19 – Vinoř
Vinoř
stavební činnost
28.3.2018
Stavba oplocení
1337/495, Vinoř
stavební činnost
29.3.2018
Rodinný dům v ulici Holotínská, Praha – Vinoř
574 a 575/2, Vinoř
plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB172-14 o jmenovitém tepelném výkonu 13 kW, třída NOx 5 + krbová kamna
stavební činnost
3.4.2018
Rodinný dům – odstranění stavby
1109, Vinoř
stavební činnost
4.4.2018
MČ Praha – Satalice, parcela č. 531
531, Satalice
stavební činnost
4.4.2018
MČ Praha – Satalice, parcela č. 536
536, Satalice
stavební činnost
11.4.2018
Odstavná plocha v ul. Čeperská – Uherská
1582/1, Vinoř
stavební činnost
17.4.2018
Zastávka Mladějovská (prodloužení) v Mladoboleslavské ulici
2136/1, 1988/1 a 2094, Kbely
stavební činnost
23.4.2018
Odstranění části stavby – objekt čp. 687
297/1, 297/2, Satalice
demoliční činnost
16.4.2018
Rekreační objekt a sklad pro výsadbu ovocných dřevin a vinné révy
672, Vinoř
venkovní krb
5.4.2018
Novostavba rodinného domu
641/105, Satalice
plynový kondenzační kotel PANTHER CONDENS 25KKO o výkonu 5,9 – 24,5 kW, třída NOx 5
stavební činnost
26.4.2018
Přístavba RD
933/672 a 933/574, Satalice
plynový kondenzační kotel Vaillant VUI 246/5-5 (H-INT II) ecoTEC plus o jmenovitém tepelném výkonu  24 kW, třída NOx 5
stavební činnost
4.5.2018
Rodinný dům – ALFA 1
737/4, Vinoř
plynový kondenzační kotel THERM 17 KDZ 5 o výkonu 3,3 – 17 kW, třída NOx 5
4.5.2018
Rodinné domy Kbeličky
1937/1, 1937/63, 1938/2, 1938/4, 1939/1, 1939/17, 1999/1, 1999/2 a 2001, Kbely
57 ks plynových kondenzačních kotlů BAXI Duo-tec Compact+ 1.24 (ev. BAXI Duo-tec MAX+ 33) o regulovaném výkonu 3,4 – 24 kW, třída NOx 5
stavební činnost
7.5.2018
Oprava mostu R062 – Vinořská
1566, 1571, 1572, 1573, 1574/1 a 1575/11, Vinoř
stavební činnost
7.5.2018
Prodejna Merhautova pekařství
1138/1, Vinoř
stavební činnost
10.5.2018
Stavební úpravy RD
205, Satalice
stavební činnost
15.5.2018
Přístavba RD
371/1, 372/6, Satalice
stavební činnost
16.5.2018
Kabely VN, kabely NN, OPTO-HDPE, RS 9400, DTS, VOTS
Kbely
stavební činnost
16.5.2018
Stavební úpravy zahradního domu
718 a 719, Vinoř
stavební činnost
16.5.2018
Optické připojení ZŠ Praha – Vinoř, Prachovická
1117, 1121/1, 1121/4, 1124/1, 1125/2,1576/3, 1576/1, 1202/6, Vinoř
stavební činnost
21.5.2018
Stavební úpravy a přístavba bytové jednotky v RD
838, Vinoř
stavební činnost
21.5.2018
Novostavba chodníku v ulici Bohdanečská
404/28, 404/29, 404/34, 674/1, 674/5, 674/6, 1577/2, 1577/3, 1577/42, 1577/50, 1577/51, Vinoř
stavební činnost
23.5.2018
Novostavba rodinného domu
939/40 a 939/41, Satalice
krbová vložka
stavební činnost
25.5.2018
Výstavba sociálních bytů Praha – Vinoř
810/1, Vinoř
4 ks plynových kondenzačních kotlů VAILLANT VUW 236/3-5 ecoTEC plus o výkonu 10 – 24 kW, třída NOx 5
stavební činnost
30.5.2018
BESIP 2970290 Mladoboleslavská – MHD Letecké muzeum Praha 19, napojení přisvětlení přechodu
1999/1, 2135, 2001, Kbely
stavební činnost
4.6.2018
Odstranění průmyslového objektu
1944/11, Kbely
demoliční činnost
6.6.2018
Novostavba rodinného domu
641/105, 641/55, 641/56 a 962/1, Satalice
plynový kondenzační kotel PANTHER CONDENS 25KKO o výkonu 5,9 – 24,5 kW, třída NOx 5
stavební činnost
6.6.2018
kanalizační přípojka
669/1, 668/2 a 404/1, Vinoř
stavební činnost
6.6.2018
Stavební úpravy RD
663, 664 a 665/1, Satalice
stavební činnost
6.6.2018
Rekonstrukce RD
646, Kbely
stavební činnost
6.6.2018
Kanalizační přípojka, ČOV a zásak
641/105, Satalice
domovní ČOV
stavební činnost
7.6.2018
Stavební úpravy RD
828 a 829/1, Satalice
plynový kondenzační kotel Protherm Gepard Condens 18/25 MKV s tepelným výkonem 5,3 – 19,1 kW, třída NOx 5 + krbová kamna
stavební činnost
11.6.2018
Optická síť FTTxINSCZ 10426 Praha 9 – Vinoř – etapa Českodubská
Vinoř
stavební činnost
18.6.2018
Stavební úpravy domu č.p. 36
219, Vinoř
stavební činnost
20.6.2018
Optická síť INSCZ 340914 Praha 9 K Vinoři
Kbely
stavební činnost
21.6.2018
Optická síť INSCZ 340914 Praha 9
Kbely
stavební činnost
2.7.2018
Optická síť FTTxINSCZ 10426 Praha 9 – Vinoř
Vinoř
stavební činnost
2.7.2018
Rekonstrukce RD
1277 a 1278, Kbely
plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17SET-161DC o výkonu 17,4 kW, třída NOx 5
stavební činnost
4.7.2018
Zřízení parkovacích stání v ulici Semilská
1963/5, 1963/94, 2137/10, 2137/11 a 2137/12, Kbely
stavební činnost
10.7.2018
přípojka kNN, SS102
1945/117 a 1945/53, Kbely
stavební činnost
11.7.2018
Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0011 Sběrná – 4. část (cyklostezka Mladoboleslavská)
1968/7, 1972/5, 2092/4, 2093, 2136/1, 2147, Kbely a 260, 1573, 1575/2, 1575/10, 1576/1, Vinoř
stavební činnost
13.7.2018
Cyklostezka Mladoboleslavská v úseku přeložka Toužimské – Beladova, 2. etapa
1917/5, 1917/6, 1917/14, 1917/8, 1917/3, 1935/9, 1935/31, 1935/32, 2088/21, 2135, Kbely
stavební činnost
25.7.2018
Prodloužení chodníku podél ul. Mladoboleslavská
1449, 1451/2, 1454, 1458, 1459, 1465, 1467, 1472/2 a 1576/1, Vinoř
stavební činnost
27.7.2018
Optická síť Cznet, Kbely 1
Kbely
stavební činnost
27.7.2018
Optická síť Cznet, Kbely 2
Kbely
stavební činnost
31.7.2018
Zastřešená pergola
346, 347/1, 347/2, Kbely
stavební činnost
8.8.2018
Vodovodní přípojka
2050, 2137/3 a 2137/9, Kbely
stavební činnost
10.8.2018
Bytový dům, Marvanova 415
423/3 a 423/1, Satalice
domovní ČOV
13.8.2018
Změna rozdělení byt. jednotek domu čp. 129
221/9 – 14, k.ú. Vinoř
stavební činnost
14.8.2018
Krytý bazén při rodinném domě
1306/1, Kbely
stavební činnost
16.8.2018
Velkoodběratelská trafostanice 2x 1000 kVA a měření VN tiskárna Astron
1944/126, 1944/114, 1944/127 a 1944/103, Kbely
stavební činnost
16.8.2018
Přípojka plynu pro objekt bývalé galvanovny
1944/94, 1944/103, 1944/92, Kbely
stavební činnost
27.8.2018
BESIP Mladoboleslavská – Sojovická, stavební úpravy a přisvětlení přechodu
2135, 2119, 2121, 1201/1, Kbely
stavební činnost
27.8.2018
Sklad pro zahradní příslušenství
659 a 660, Satalice
stavební činnost
28.8.2018
Přístavba a nástavba RD
147 a 148, Vinoř
plynový kondenzační kotel JUNKERS CERAPURCOMFORT ZSBR 16-3A o výkonu 14 kW, třída NOx 5
stavební činnost
29.8.2018
zpomalovací práh v ulici Toužimská
2139, 2013, 249/1, 247/3, Kbely
stavební činnost
31.8.2018
Rekonstrukce vily Bošínská 4
683, 684/1, 684/2, Satalice
stavební činnost
3.9.2018
Odstranění stavby RD
365 a 366, Kbely
stavební činnost
11.9.2018
Areál Kbely – odstranění staveb – budova č. 53
1944/56, Kbely
stavební činnost
11.9.2018
Výstavba hasičské zbrojnice Satalice
562/8, 561/2, 562/7, 548/16, 548/3, 564/5, 564/3, 560/3, 957/11, Satalice
plynový kondenzační kotel o výkonu 8,7 – 48 kW,
stavební činnost
12.9.2018
Stavba terasy s přístřeškem
421 a 422, Kbely
stavební činnost
12.9.2018
Novostavba RD
1237 a 1238, Kbely
plynový kondenzační kotel Geminox THRs/THs 5-25 C s výkonem 24 kW, třída NOx 5
18.9.2018
Odstranění budov č. 2 a č. 4
614/3 a 614/7,  Satalice
demoliční činnost
24.9.2018
Vrtaná studna
1337/356, Vinoř
stavební činnost
25.9.2018
Budova 33, Areál Kbely – změna užívání
1944/65, Kbely
zámečnická dílna – broušení kovů a svařování
26.9.2018
Stavební úpravy RD
64, Vinoř
plynový kondenzační kotel Protherm Gepard o výkonu 24 kW, třída NOx 5
stavební činnost
26.9.2018
Vrtaná studna
562/8, Satalice
stavební činnost
3.10.2018
Zahrádkářská kolonie V obůrkách II
1534/5 a 1535/3, Vinoř
stavební činnost
16.10.2018
Optimalizace traťového úseku Mstětice – Praha-Vysočany
Satalice
stavební činnost
19.10.2018
Rodinný dům – OPTIMAL 1439
365 a 366, Kbely
plynový kondenzační kotel GEMINOX ZEM 2-17 C o výkonu 2,7 – 18,8 kW, třída NOx 5
krbové kamna o výkonu cca 7 kW,
stavební činnost
22.10.2018
Park Aerovka – hrubé terénní úpravy
1936/5 a 1936/4, Kbely
stavební činnost
22.10.2018
Praha – Letiště Letňany – rozšíření technické a návštěvnické infrastruktury
Kbely + Letňany
stavební činnost
23.10.2018
Areál Park Kbely, stavební úpravy budovy č. 3
1944/24, 1944/25 a 1944/94, Kbely
stavební činnost
1.11.2018
plynová přípojka RD
1449 a 1451/1, Vinoř
stavební činnost
5.11.2018
Zastřešení zahradní terasy a přístřešek pro automobil
1337/341, Vinoř
stavební činnost
5.11.2018
Rekonstrukce prostor MŠ Mikulovická 337
869/1, Vinoř
stavební činnost
7.11.2018
Optické připojení 0506_18 SICO Jenštejn Vinořská 96 OK
1499/1, Vinoř
stavební činnost
12.11.2018
Odstranění objektu RD, přístavku
104, Satalice
demoliční činnost
12.11.2018
Obytná nástavba u RD
551 a 552, Kbely
stavební činnost
20.11.2018
Demolice bývalých ubytoven
1945/110, 1945/111, Kbely
stavební činnost
21.11.2018
Nástavba rodinného domu
448, 449, Satalice
stavební činnost
26.11.2018
přípojky podzemního komunikačního vedení
1938/1, 2002, 1943/1, 1943/2, 2145/1, 1942/1, 1942/2, 1942/3, 2003, Kbely
stavební činnost
27.11.2018
Čerpací stanice
1944/131, Kbely
stavební činnost
5.12.2018
Muniční skladiště
1945/1, Kbely
stavební činnost
6.12.2018
Plynofikace objektu Dubanská č.p. 189
563/6,  563/7, 560, Vinoř
stavební činnost
10.12.2018
Stavební úpravy rodinného domu č. 319/4
1268/1, 1269 a 1270/1, Kbely
plynového kotle o výkonu 16 kW, třída
NOx 5
stavební činnost
17.12.2018
Rodinný dům s garáží
1337/126, 1337/178, 1337/179, 1337/180, 1337/562, 1337/563,Vinoř
stavební činnost

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
Seznam žádostí evidovaných odborem životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 v roce 2017:
DATUM PODÁNÍ
PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
SPECIFIKACE ZDROJE
16.1.2017
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, ul. Toužimská, Praha 9 – Kbely, pozemky parc. č. 317 a 318
Kbely
plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 222-W o výkonu 1,9 – 19 kW, třída NOx 5
17.1.2017
Závazné stanovisko – Stavební úpravy rodinného domu č.p. 536, ul. Toužimská 536/53, Praha 9 – Kbely, pozemky parc. č. 817, 821/1 a 821/2
Kbely
plynový kondenzační kotel BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 172-14 o jmenovitém tepelném výkonu 13 kW, třída NOx 5
23.1.2017
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, ul. Mohelnická, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 346, 347/1, 347/2
Kbely
plynový kondenzační kotel Vaillant VU 276/4-7 o výkonu 25 kW, třída NOx 5
26.1.2017
Závazné stanovisko – Rodinný dům Satalice, ul. Drahelická, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 781
Satalice
plynový kondenzační kotel BRÖTJE WBS o výkonu 22 kW, třída NOx 5
10.2.2017
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, ul. Mokošínská, Praha – Vinoř, pozemek parc. č. 1337/547, 1337/626
Vinoř
plynový kondenzační kotel JUNKERS ZSBR 28-3 A o výkonu 28 kW, třída NOx 5
13.2.2017
Závazné stanovisko – Rekonstrukce RD Satalice, ul. Kemrova 515/6, pozemek parc. č. 933/620
Satalice
krb
17.2.2017
Závazné stanovisko – Obměna technologie náhradních zdrojů, pozemek parc. č. 1939/1
Kbely
náhradní zdroj elektrické energie (palivo – motorová nafta)
1.3.2017
Závazné stanovisko – Přístavba a stavební úpravy RD č.p. 295, ul. Holotínská 295, 190 17 Praha 9 – Vinoř, pozemek parc. č. 579 a 580 – změna stavby před dokončením
Vinoř
krbová kamna bez napojení na teplovodní soustavu ÚT
1.3.2017
Závazné stanovisko – Rodinný dům ve Vinoři, ul. U Bakaláře, Praha – Vinoř, pozemek parc. č. 1522/32, 1522/31
Vinoř
plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 2-17C o jmenovitém tepelném výkonu 17 kW, třída NOx 5
+ krbová vložka napojena na soustavu ústředního vytápění
4.4.2017
Závazné stanovisko – Stavební úpravy rodinného domu, ul. Chvojenecká 377, Praha – Vinoř, pozemek parc. č. 717 a 719
Vinoř
plynový kondenzační kotel Vaillant VU 206/4-7 eco TEC exclusiv o výkonu 4 – 22,8 k, třída NOx 5
4.4.2017
Závazné stanovisko – Objekt F – rekonstrukce objektu pro sociální bydlení, areál bývalého statku v Satalicích, ul. K rybníčku 8/2, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 115/3
Satalice
plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17 C o výkonu 17 kW, třída NOx 5
24.4.2017
Závazné stanovisko – Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, ul. Mohelnická 835/4, Praha 9 – Kbely, pozemky parc. č. 353/2 a 353/1
Kbely
plynový kondenzační kotel Geminox THRs 5-25C o výkonu 5 – 24,5 kW, třída NOx 5
17.5.2017
Závazné stanovisko – Nástavba garáže RŘD, Rážova 447/8, Praha 9 – Satalice“, pozemek parc. č. 128/105, 128/87
Satalice
krbová vložka ROMOTOP typ KV 065 AN
17.5.2017
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, ul. K cihelně, Praha – Satalice, pozemek parc. č. 383/6 a 377/2
Satalice
plynový kondenzační kotel Protherm Lev 30 KKZ o jmenovitém tepelném výkonu 30 kW, třída NOx 5
+ krbová vložka
24.5.2017
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, ul. Mladoboleslavská, Praha – Vinoř, pozemek parc. č. 256
Vinoř
krbová vložka o výkonu 6 kW
26.6.2017
Závazné stanovisko – Rekonstrukce 1. NP rodinného domu na zubolékařskou ordinaci, ul. Krnská 21/4, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 1758
Kbely
plynový kondenzační kotel Junckers Cerastar ZSR 24/120-7 KE o výkonu 24 kW, třída NOx 5
28.6.2017
Závazné stanovisko – Stavba vilového domu – Kbely, ul. Žacléřská, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 880/1, 880/2, 879
Kbely
plynový kondenzační kotel Protherm Gepard Kondens se zásobníkem B60 a výkonem 4,3 – 26,5 kW, třída NOx 5
+ krb
28.6.2017
Závazné stanovisko – Rekonstrukce rodinného domu, ul. K rybníčku 16/23, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 104
Satalice
plynový kondenzační kotel Junkers typ ZSBR16-3a v provedení turbo o výkonu 3,5 až 16 kW, třída NOx 5
12.7.2017
Závazné stanovisko – Rodinný dům na parcele č. 641/17, ul. K Lindě
Satalice
krbová vložka s teplovodním výměníkem
25.7.2017
Závazné stanovisko – Výstavba hasičské zbrojnice Satalice, ulice U Arborky, 190 15 Praha – Satalice, pozemky parc. č. 562/8, 561/2, 562/7, 548/16, 548/3, 564/5, 564/3, 560/3, 957/11
Satalice
plynový kondenzační kotel o modulovaném výkonu 13,3 – 47,7 kW, třída NOx 5
2.8.2017
Závazné stanovisko – Stavba rodinného domu – typ B4 OV (32), ul. Lipoltická, pozemky parc. č. 1336/49, 1336/55 a 1337/130
Vinoř
krbová vložka
3.8.2017
Závazné stanovisko – Areál park Kbely, plynová kotelna budovy č. 6, pozemek parc. č. 1944/115
Kbely
tři plynové kondenzační kotle Buderus GB 162 – 100, každý s výkonem 19 – 94,5 kW
18.8.2017
Závazné stanovisko – Rodinný dům, Vinořské náměstí č.p. 144, Praha 9 – Vinoř, stavební úpravy, pozemky parc. č. 237 a 221/15
Vinoř
plynový kondenzační kotel Vitodens 222-F firmy Viessmann s jmenovitým tepelným výkonem pro vytápění 1,7 – 12,1 kW, třída NOx 5
+ krbová kamna
31.8.2017
Závazné stanovisko – RD Satalice, parc. č. 413, ul. K nádraží, Praha – Satalice, pozemky parc. č. 413 a 414
Satalice
plynový kotel Vaillant VUW 246 o výkonu 4,2 – 21,2 kW, třída NOx 5
6.9.2017
Závazné stanovisko – Rodinný dům na pozemku č. parc. 641/191, ul. K Lindě, Praha – Satalice, pozemky parc. č. 641/191 a 641/114
Satalice
plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 1-10SET-111 o výkonu 10 kW, třída NOx 5
7.9.2017
Závazné stanovisko – Novostavba RD Praha, ul. K Lindě, pozemek parc. č. 641/192
Satalice
krbová vložka bez výměníku o výkonu 6 kW
25.9.2017
Závazné stanovisko – Areál Park Kbely, přepravitelná plynová kotelna budovy č. 1, ul. Mladoboleslavská 347, 197 00 Praha 19 – Kbely, pozemek parc. č. 1944/38, 1944/103, 1944/134
Kbely
tři plynové kondenzační kotle Buderus GB 162 – 100, každý s výkonem 19 – 94,5 kW, tj. o celkovém výkonu kotelny 283,5 kW a tepelném příkonu 289,5 kW, třída NOx 5
25.9.2017
Závazné stanovisko – Čistírna odpadních vod pro rodinný dům Praha, Kbely, ul. Mladoboleslavská, pozemek parc. č. 1919/1
Kbely
domovní ČOV
10.10.2017
Závazné stanovisko – Novostavba Canaba RD Villa Tosca, ul. U Bakaláře, pozemek parc. č. 1415/2
Vinoř
plynový kotel BAXI o výkonu 24 kW, třída NOx 5
+ krbová kamna Haas+Sohn, typ Harlota s rozsahem výkonů 2 – 6,3 kW
13.10.2017
Závazné stanovisko – Stavební úpravy objektu č.p. 160, ul. Mladoboleslavská, Praha 9 – Vinoř, pozemek parc. č. 1381 a 1384
Vinoř
krbová vložka NAPOLEON EPI30 bez výměníku o výkonu 9 – 16 kW
13.10.2017
Závazné stanovisko – Rodinný domek, ul. Mladoboleslavská, Praha 9 – Vinoř, pozemek parc. č. 1384
Vinoř
plynový kondenzační kotel Geminox THRS 5-25 o jmenovitém výkonu 24 kW, třída NOx 5
23.10.2017
Závazné stanovisko – Rodinný dům Kbely, ul. Nymburská, Praha Kbely, pozemek parc. č. 1237, 1238
Kbely
plynový kondenzační kotel Geminox THRs/THs 5-25 C s výkonem 24 kW, třída NOx 5
25.10.2017
Závazné stanovisko – Rekonstrukce rodinného domu Kbely, ul. Železnobrodská 983/14, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 117/1
Kbely
plynový kondenzační kotel Vaillant VU 156/5-7 ecoTEC exclusiv o výkonu 1,9 – 15,3 kW, třída NOx 5
+ krbová kamna
25.10.2017
Závazné stanovisko – Novostavba RD v ulici Dubanská, Praha 9 – Vinoř, pozemek parc. č. 548/4 a 547
Vinoř
krbová vložka bez výměníku o výkonu 6 kW
25.10.2017
Závazné stanovisko – Vila Vinoř, ul. Stojická, Praha 9 – Vinoř, pozemek parc. č. 1337/354 a 1337/680
Vinoř
plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 5-25C o jmenovitém tepelném výkonu 24,5 kW, třída NOx 5
+ krb
6.11.2017
Závazné stanovisko – Dostavba a úpravy objektu – hotel Marie-Luisa, ul. Krnská 350/26, 197 00 Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 1714/3
Kbely
plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 10-50 o jmenovitém tepelném výkonu 49,5 kW, třída NOx 5
+ krbová vložka
8.11.2017
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu na p.p.č. 383/1 v k.ú. Satalice, ul. K cihelně, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 383/1
Satalice
dva plynové kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB062 o jmenovitém tepelném výkonu 14 kW, třída NOx 5
+ krb
8.11.2017
Závazné stanovisko – Novostavba objektu mateřské školy  ve Vinoři, ul. Mikulovická a Ronovská, 190 17 Praha 9 – Vinoř, pozemek parc. č. 871/1, 871/6, 1119/1, 1093/1
Vinoř
plynový kotel Viessmann Vitodens o výkonu 26 kW, třída NOx 5
8.11.2017
Závazné stanovisko – Stavební úpravy rodinného domu, ul. Nymburská 464, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 1533/1 a 1534/1
Kbely
krbová vložka bez výměníku
8.11.217
Závazné stanovisko – Stavební úpravy a přístavby stávajícího rodinného domu, ul. Křemílková 155, Praha 9 – Vinoř, pozemky parc. č. 840/1, 842/2 a 841
Vinoř
krbová vložka bez výměníku
15.11.2017
Závazné stanovisko – Rackova zahrada č.p. 1078/1 – Praha 9, Kbely – půdní vestavba v bytovém domě B, pozemek parc. č. 1967/107
Kbely
2 x plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 15 kW a 9,5 kW, třída NOx 5
16.11.2017
Závazné stanovisko – Pekařská výroba, Komerční a industriální park Kbely, pozemek parc. č. 1944/8, 1944/9, 1944/11, 1944/129, 1944/12, 1944/13, 1944/14, 1944/10
Kbely
plynový kondenzační kotel Vaillant eco TEC plus VU 466/4 s výkonem 12,5 – 45 kW, třída NOx 5
pekárenská výroba
4.12.2017
Závazné stanovisko – Stavební úpravy rodinného domu č.p. 868, ul. Mladějovská 16, Praha – Kbely, pozemek parc. č. 1362/1 a 1362/3
Kbely
kondenzační plynový kotel Buderus Logamax Plus GB 162-35 o výkonu 32 kW, třída NOx 5
6.12.2017
Závazné stanovisko – Stavební úpravy rodinného domu, ul. Dětenická 939, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 1731/4
Kbely
plynový kondenzační kotel HERMANN, FORMAT SLIM HE 25 T s rozsahem výkonu 3,9 – 25 kW, třída NOx 5
+ krbová kamna s výkonem do 8 kW
22.12.2017
RD Kbely – stavební úpravy, ul. Sojovická 524/9, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 1604 a 1605
Kbely
krbová kamna

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
Seznam žádostí evidovaných odborem životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 v roce 2016:
DATUM PODÁNÍ
PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
SPECIFIKACE ZDROJE
27.12.2016
Závazné stanovisko – Stavba rodinného domu – typ B5 (31), ul. Lipoltická, pozemky parc. č. 1336/48, 1336/56 a 1337/303
Vinoř
krbová vložka
3.11.2016
Závazné stanovisko – Nástavba tříd základní školy, ul. Prachovická 340, 190 17 Praha – Vinoř, pozemek parc. č. 1118
Vinoř
plynový kotel Viessmann Vitodens 200 s jmenovitým výkonem 45 kW, třída NOx 5
19.10.2016
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, Praha 19 – Kbely, pozemky parc. č. 1875/2, 1998/1, 1995
Kbely
plynový kondenzační turbo kotel o výkonu 3 – 17 kW
19.10.2016
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu v Praze Satalicích, ul. Nouzová 22, Praha – Satalice, pozemky parc. č. 122, 123, 136/1 a 128/142
Satalice
plynový kondenzační kotel JUNKERS ZSBR 28-3E Cerapur Comfort s jmenovitým výkonem 26 kW, třída NOx 5
12.10.2016
Závazné stanovisko – Bytový dům Satalice, pozemek parc. č. 641/138, 641/139
Satalice
3 plynové kotle s výkonem max. 24 kW
3.10.2016
Závazné stanovisko – Pivovar s restaurací, ul. Mladoboleslavská, Praha – Kbely, pozemek parc. č. 35 a 38
Kbely
2 x kondenzační plynové kotle Buderus GB 162-35 o jmenovitém výkonu 2 x 35 kW, třída NOx 5
plynový vyvíječ páry (parní kotel) pro ohřev varny s tepelným výkonem 151 kW
krbová vložka
30.9.2016
Závazné stanovisko – Rodinný dům Vinoř II, ul. Mladoboleslavská, Praha – Vinoř, pozemek parc. č. 1254/1
Vinoř
elektrokotel + krbová kamna
6.10.2016
Závazné stanovisko – Rodinný dům Vinoř I, ul. U Bakaláře, Praha – Vinoř, pozemek parc. č. 1254/2, 1413/3
Vinoř
elektrokotel + krbová kamna
30.9.2016
Závazné stanovisko – Rodinný dům Vinoř II, ul. Mladoboleslavská, Praha – Vinoř, pozemek parc. č. 1254/1
Vinoř
elektrokotel + krbová kamna
26.9.2016
Závazné stanovisko – Rekonstrukce plynové kotelny ul. Mladoboleslavská 515, pozemek parc. č. 1139/2
Vinoř
3 x plynový kotel Viessmann Vitodens 200, každý s výkonem 17 – 60 kW
14.9.2016
Závazné stanovisko pro stavební řízení – 16 rodinných domů při ul. Rosické, Praha – Vinoř
Vinoř
16 x kondenzační plynový kotel GEMINOX, typ THRs 1-10DC, jmenovitý tepelný výkon kotle 9,5 kW
12.9.2016
Závazné stanovisko – Zateplení a stavební úpravy RD Divišova 911, ul. Divišova 911, Praha – Kbely, pozemek parc. č. 488/3
Kbely
plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17 SET 161 o výkonu 17 kW, třída NOx 5 + krbová vložka
9.9.2016
Závazné stanovisko – Nástavba a stavební úpravy rodinného domu v Praze Vinoři, ul. Mladoboleslavská 225, Praha – Vinoř, pozemek parc. č. 268
Vinoř
plynový kondenzační kotel JUNKERS ZSBR 16-3E CerapurComfort o výkonu 3,3 – 14,6 kW, třída NOx 5 + krbová kamna
10.8.2016
Závazné stanovisko – Rodinný dům HELUZ TRIUMF, ul. Nymburská, Praha – Kbely, pozemek parc. č. 1211/10
Kbely
plynový kondenzační kotel BAXI LUNA PLATINUM HT 1.18 s max. výkonem 18,4 kW, třída NOx 5 + krbová vložka s výkonem max. 6 kW
5.8.2016
Závazné stanovisko – Plynová kotelna, areál PAL Kbely – budova 6, rekonstrukce, změna užívání, pozemek parc. č. 1944/115
Kbely
3 x kondenzační plynové kotle WOLF typu CGB-100, každý s výkonem 91,1 kW, třída NOx 5
2.8.2016
Závazné stanovisko – Změna stavby RD Satalice č.p. 5, ul. K Rybníčku 5/8, Praha – Satalice, pozemek parc. č. 111
Satalice
plynový kondenzační kotel JUNKERS CerapurSmart 14-3 s max. jmenovitým výkonem 14,1 kW, třída NOx 5 + krb o výkonu cca 15 kW
8.7.2016
Závazné stanovisko – Rodinný dům manželů Baštových, ul. K Vinoři 756, Praha 19 – Kbely, pozemek parc. č. 1984
Kbely
tepelné čerpadlo vzduch – voda De Dietrich AWHP/H 6MR + 3 ks solárních kolektorů Schener a krbová kamna Mantova AL s výměníkem firmy HAAS+SOHN, s tepelným výkonem 3,3 – 10,5 kW
1.7.216
Závazné stanovisko – Rodinný dům Praha – Kbely, ul. Mladějovská 285/22, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 1370, 1371/1, 1371/2
Kbely
tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel
1.7.2016
Závazné stanovisko – Rodinný dvojdům, ul. K Rybníčku 7/4, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 114/3, 114/4
Satalice
2 x plynový kondenzační kotel VAILLANT ecoTEC plus VUW236/3-5 s výkonem 20 kW, třída NOx 5
30.5.2016
Závazné stanovisko – Výstavba RD V Žabokřiku, Stojická ul., pozemek parc. č. 1337/116 – změna PD
Vinoř
kachlové kamna HELVETIA o tepelném výkonu 7 kW
20.5.2016
Závazné stanovisko – Novostavba RD Vinoř, pozemek parc. č. 1197/3
Vinoř
elektropatrona se jmenovitým výkonem 6 kW + krbová vložka Hoxter ECKA 50/35/45W s jmenovitým výkonem 7,5 kW
20.5.2016
Závazné stanovisko – Dům správce areálu „prales“ Kbely, Mladoboleslavská 952, 197 00 Praha – Kbely, pozemek parc. č. 1969/1, 1969/2, 1968/4
Kbely
kachlová pec + elektrický topný žebřík
18.5.2016
Závazné stanovisko pro stavební řízení – Bytový dům Kbely – stavební úpravy, Mladoboleslavská 301, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 1816
Kbely
2 x závěsný plynový kondenzační kotel Vaillant VU 466/4-5 ecoTEC plus o výkonu 46 kW, třída NOx 5
16.5.2016
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, ul. U Bakaláře, Praha – Vinoř, pozemek parc. č. 1522/33, 1522/48, 1522/70
Vinoř
tepelné čerpadlo + krb
6.5.2016
Závazné stanovisko – Objekt D – rekonstrukce objektu na komunitní centrum, areál bývalého statku v Satalicích, ul. K rybníčku 8/2, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 115/3
Satalice
plynový kondenzační kotel Geminox ZEM 2-17 s výkonem 17 kW, třída NOx 5
4.5.2016
Závazné stanovisko – Bytový dům Satalice, pozemek parc. č. 641/138, 641/139
Satalice
plynový kotel Junkers Set ZSC 24 – 3 MFK + ST 120 – 2E s výkonem 24 kW
6.4.2016
Závazné stanovisko – Rodinný dům Ideal CITY, ul. Stojická, pozemek parc. č. 1337/109
Vinoř
plynový kombinovaný kotel BAXI PRIME s jmenovitým tepelným výkonem 24 kW, třída NOx 5, + krbových kamen s výkonem 6 kW
6.4.2016
Závazné stanovisko – Rodinný dům Classic CITY, ul. Stojická, pozemek parc. č. 1337/335, 1337/336
Vinoř
plynový kombinovaný kotel BAXI Duo-tec Compact+ 24 s jmenovitým tepelným příkonem 24,7 kW, třída NOx 5, + krbových kamen s výkonem 6 kW
30.3.2016
Závazné stanovisko – Přístavba a přestavba rodinného domu, ul. Holotínská 259, 190 17 Praha 9 – Vinoř, pozemek parc. č. 579 a 580
Vinoř
plynový kotel JUNKERS CERAPUR SMART ZWB s výkonem 22 kW, třída NOx 5
10.3.2016
Závazné stanovisko – Stavební úpravy a přístavba RD čp. 349, ul. Za školkou, 190 15 Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 840, 842
Satalice
kondenzační plynový kotel o výkonu 17 kW
8.3.2016
Závazné stanovisko – Rodinný dům Vinoř, ul. Rosická, pozemek parc. č. 1381, 1382, 1383, 1384
Vinoř
kondenzační plynový kotel o výkonu 24 kW
7.3.2016
Závazné stanovisko – Golf Vinoř – změna SO 04 – Golf Klub a SO 08 – Zastřešení driving, pozemky parc. č. 1577/34  a 1577/1
Vinoř
4 x plynové závěsné kondenzační kotle BAXI typ LUNA DUO-TEC MP 1.50 o výkonu 5 – 48,6 kW, třída NOx 5,
1 x plynový závěsný kondenzační kotel BAXI typ LUNA DUO-TEC HT 1.24 o výkonu 3,4 – 24 kW, třída NOx 5,
20 ks terasových zářičů Schwank na spalování zemního plynu o výkonu každého z nich 6,7 kW,
29 ks terasových zářičů Schwank na spalování zemního plynu o výkonu každého z nich 3,5 kW
29.2.2016
Závazné stanovisko – Objekt C –změna užívání administrativního objektu na základní uměleckou školu, areál bývalého statku v Satalicích, ul. K rybníčku 8/2, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 115/3
Satalice
plynový kondenzační kotel JUNKERS CERAPURCOMFORT ZSBR 28-3A turbo s výkonem 26 kW, třída NOx 5
18.2.2016
Závazné stanovisko – Úpravy podkroví nad obchodem a halou– změna stavby před dokončením, Semilská 100/12, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 842
Kbely
Oproti původnímu návrhu přidán jeden plynový kotel VAILLANT VUW atmo TEC o výkonu 24 kW, třída NOx 5
17.2.2016
Závazné stanovisko – Dostavba a přístavba RD, ul. Dětenická 1008, pozemek parc. č. 1741
Kbely
plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 172-14 o jmenovitém výkonu 14 kW, třída NOx 5, + krbová vložky HAKR L 53 SB o jmenovitém výkonu 6 kW
10.2.2016
Závazné stanovisko pro územní řízení – Bytový dům Kbely – stavební úpravy, Mladoboleslavská 301, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 1816
Kbely
2 x závěsný plynový kondenzační kotel Vaillant VU 466/4-5 ecoTEC plus o výkonu 46 kW, třída NOx 5
8.2.2016
Závazné stanovisko – Přístavba k RD č.p. 444, ul. Rážova, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 128/102 a 128/79
Satalice
plynový kotel PANTHER CONDENS 25 KKO o výkonu 25 kW, třída NOx 5
13.1.2016
Závazné stanovisko – Stavba rodinného domu, ul. Lipoltická, Praha – Vinoř, pozemek parc. č. 1336/72 a 1336/124
Vinoř
krbová vložka
6.1.2016
Závazné stanovisko – Stavební úpravy budovy Sokolovny č.p. 35 ve Vinoři, ul. Klenovská č.p. 35, Praha 9 – Vinoř, pozemek parc. č. 411
Vinoř
2 x plynový kondenzační kotel Geminox THRs 10-35C o výkonu 9,5 – 34,7 kW

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
Seznam žádostí evidovaných odborem životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 v roce 2015:
DATUM PODÁNÍ
PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
SPECIFIKACE ZDROJE
31.12.2015
Závazné stanovisko – Novostavba RD VARIANT, ul. K Rokli, pozemek parc. č. 178, 179/1, 179/2
Satalice
kondenzační plynový kotel Baxi Mainfour 240 F o jmenovitém tepelném příkonu 26 kW, třída NOx 5 + krbových kamen Adria mini II
30.12.2015
Závazné stanovisko – Novostavba RD Kbely, ul. Drahelická, pozemek parc. č. 787, 788
Kbely
kondenzační plynový kotel PANTHER CONDENS AK 150 12KKO o max. výkonu 13,2 kW, třída NOx 5 + krbová vložka
14.12.2015
Závazné stanovisko – Obytný soubor Satalice – 2. etapa
Satalice
5 x plynový kondenzační kotel
7.12.2015
Závazné stanovisko – Obytný soubor Satalice – 1. etapa, ohlášení stavby rodinných domů, pozemky parc. č. 290, 355, 357/1
Satalice
16 x kondenzační plynový kotel Baxi Luna Duo-tec 1.24 s výkonem 3,4 – 24 kW, třída NOx 5
30.11.2015
Závazné stanovisko – Minigolf – cvičné golfové hřiště pro krátkou hru s toaletami a zázemím, pozemek parc. č. 1578/34
Vinoř
krbová kamna o výkonu do 10 kW
30.11.2015
Závazné stanovisko – Minigolf – cvičné golfové hřiště s klubovnou a zázemím, pozemek parc. č. 1578/33
Vinoř
krbová kamna o výkonu do 10 kW
26.11.2015
Závazné stanovisko – Stavební úpravy VTL RS č. 360 Vinoř, pozemky parc. č. 1575/5, 1575/2, 1575/10, 1576/1
Vinoř
2 x plynové kotle PANTHER CONDENS 25 KKO o max. výkonu 24,6 kW, třída NOx 5
11.11.2015
Závazné stanovisko – Zástavba RD Vinoř III, rodinné domy – č. 36 (typ E1), č. 37 (typ A2), č. 38 (typ E3)
Vinoř
3 x kondenzační plynový kotel WOLF CGW-2-20/120 o výkonu 4,4 – 20,4 kW, třída NOx 5
2.10.2015
Závazné stanovisko – Obytný soubor Satalice – 1. B etapa, pozemky parc. č. 356/1, 357/1
Satalice
kondenzační plynový kotel Baxi Luna Duo-tec 1.24 s výkonem 3,4 – 24 kW, třída NOx 5
1.10.2015
Závazné stanovisko – Rodinný dvojdům Vinoř, RD A, parcela č. 1337/339
Vinoř
kondenzační plynový kotel GEMINOX THRs 2-17B-120 s výkonem 2,3 – 16,9 kW, třída NOx 5
1.10.2015
Závazné stanovisko – Rodinný dvojdům Vinoř, RD B, parcela č. 1337/113
Vinoř
kondenzační plynový kotel GEMINOX THRs 2-17B-120 s výkonem 2,3 – 16,9 kW, třída NOx 5
9.9.2015
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, ulice Mladoboleslavská, pozemek parc. č. 1306/1
Kbely
2 x plynový kondenzační kotel Buderus LOGAMAX PLUS GB 172-14 o výkonu 3 – 14 kW
4.9.2015
Závazné stanovisko – Zateplení budovy Sokolovny č.p. 35 ve Vinoři, ul. Klenovská č.p. 35, Praha 9 – Vinoř, pozemek parc. č. 411
Vinoř
2 x plynový kondenzační kotel Geminox THRs 10-35C o výkonu 9,5 – 34,7 kW, třída NOx 5
22.7.2015
Závazné stanovisko – Nástavba RD, Lohenická ulice č.p. 342, Praha 9 – Vinoř
Vinoř
plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 222-W o výkonu 4,8 – 19 kW, třída NOx 5, + krbová kamna
15.7.2015
Závazné stanovisko – Novostavba RD V Žabokřiku, Stojická ul., pozemek parc. č. 1337/116
Vinoř
plynový kotel BUDERUS Logamax plus GB 152 s výkonem 20 kW, třída NOx 5
8.7.2015
Závazné stanovisko – Rekonstrukce obytného domu, Pilařská ulice č.p. 123/2, Praha – Satalice
Satalice
2 x plynový kondenzační kotel IMMERGAS VICTRIX PRO 35 s výkonem 3,4 – 34 kW, třída NOx 5
3.7.2015
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 1284/6
Kbely
plynový kotel Viadrus – VIAKON 24P, třída NOx 5
30.6.2015
Závazné stanovisko – Rekonstrukce a přístavba rodinného domu, ul. K cihelně 343, Praha – Satalice
Satalice
plynový kondenzační kotel v provedení turbo s výkonem 2,5 – 17,4 kW, třída NOx 5
25.6.2015
Závazné stanovisko – Praha 19 – Toužimská 6519/75, nová plynová kotelna
Kbely
2 x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax GB 162-80 o výkonu 18,9 – 80,0 kW, třída NOx 5
22.6.2015
Závazné stanovisko – 17 rodinných domů v Praze – Vinoři, při ul. Rosické
Vinoř
17 x kondenzační plynový kotel GEMINOX, typ THRs 1-10DC, třída NOx 5
17.6.2015
Závazné stanovisko – Rodinný dům na pozemku parc. č. 887
Vinoř
plynový kondenzační kotel THERM 17 KDZ s výkonem 3,5 – 17 kW + krbová kamna
4.6.2015
Závazné stanovisko – Revitalizace zemědělského areálu Ctěnice – 2. etapa, Bohdanečská 264, 190 17 Praha 9 – Vinoř, pozemek parc. č. 1588/2
Vinoř
teplovodní kotel na štěpku typu FIEDLER s výkonem 100 kW, emisní třída 3 normy ČSN EN 303-5
13.5.2015
Závazné stanovisko – Rekonstrukce a přístavba domu Vrchlabská 66/22, pozemek parc. č. 9, 10
Kbely
6 x plynových turbo-kotlů THERM PRO 14 KX.A s  výkonem 14 kW
6.5.2015
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, ul. Mladějovská, pozemek parc. č. 1345/4
Kbely
plynový kondenzační kotel GEMINOX ZEM 2-17SET-151 s max. výkonem 17,3 kW
24.4.2015
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 601/2
Satalice
plynový turbo kotel Junkers ZS 24-2 DH AE23 o výkonu 7,0 – 24,0kW + krbová kamna
15.4.2015
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 1284/6
Kbely
plynový kotel s výkonem 18 kW
8.4.2015
Závazné stanovisko – Stavební úpravy rodinného domu, ul. K Vinoři 756, pozemek parc. č. 1984
Kbely
kotel na tuhá paliva (pelety) o uvažovaném výkonu 12 kW
20.3.2015
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, ul. Svijanská 40, pozemek parc. č. 437
 a 436/1
Kbely
krbová kamna jako doplňkový zdroj
11.3.2015
Závazné stanovisko – Novostavba ubytovacích jednotek a domovní čistírna odpadních vod, pozemek parc. č. 14, 15
Kbely
domovní ČOV
plynový kotel Protherm o jmenovitém výkonu 14 – 28 kW
10.3.2015
Závazné stanovisko – Revitalizace zemědělského areálu Ctěnice, Bohdanečská 264, pozemek parc. č. 1588/4, 1588/16, 1588/2, 1586
Vinoř
teplovodní kotel na štěpku typu FIEDLER s výkonem 100 kW
3.3.2015
Závazné stanovisko – Rodinný dům č. 38, ul. Stojická, pozemek parc. č. 1337/294, 1337/295, 1337/296
Vinoř
plynový kondenzační kotel Geminox THRs 1-10B-120, jako alternativa za navrhované tepelné čerpadlo
25.2.2015
Závazné stanovisko k územnímu řízení – Rezidence Vinoř, pozemek parc. č.  1577/8
Vinoř
3 x kotel na zemní plyn o výkonu 131 kW, 4 x plynový kondenzační kotel o výkonu 24 kW, 14 x plynový kondenzační kotel o výkonu 20 kW, emisní třída všech kotlů NOx 5
11.2.2015
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, ul. Bojetická, pozemek parc. č. 1228, 1229
Kbely
plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax plus GB 172-14, + krbová kamna jako doplňkový zdroj
10.2.2015
Závazné stanovisko – Obytný soubor Satalice – 1. etapa
Satalice
16 x kondenzační plynový kotel Vaillant VU 146/5-5 ecoTEC plus s výkonem 3,3 – 14,9 kW, emisní třída kotle NOx 5
9.2.2015
Závazné stanovisko – Stavební úpravy rodinného domu, ul. Filipovského 547/32, pozemek parc. č. 933/317, 933/590
Satalice
kondenzační plynový kotel Vaillant VU 146/5-5 ecoTEC plus s výkonem 14,9 kW, emisní třída kotle NOx 5
30.1.2015
Závazné stanovisko – Stavební úpravy a přístavba villy U Obory 130, pozemek parc. č. 62
Satalice
kondenzační plynový kotel Vaillant VU 206/5-5 ecoTEC plus o jmenovitém výkonu 4,2 – 21,2 kW, emisní třída kotle NOx 5, + krbová kamna jako doplňkový zdroj
22.1.2015
Závazné stanovisko – Rekonstrukce objektu na č. parc. 2155/2, ulice Toužimská
Kbely
plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax plus GB 172-24 s výkonem 6,6 – 23,8 kW, emisní třída kotle NOx 5, + krbová kamna jako doplňkový zdroj
14.1.2015
Závazné stanovisko – Rodinný dům VEGA 2 PLUS, pozemek parc. č. 309/4, 309/5
Satalice
plynový kotel Therm 17 KDZ s výkonem max. 17 kW, emisní třída kotle NOx 5, + krbová kamna Malaga N01, výrobce Romotop, jako doplňkový zdroj

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
Seznam žádostí evidovaných odborem životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 v roce 2014:
DATUM PODÁNÍ
PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
SPECIFIKACE ZDROJE
8.12.2014
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 794, 795
Vinoř
NILAN COMPACT z 80% + 20% biolihový krb
19.11..2014
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 939/30, 939/31
Satalice
plynový kondenzační kotel PROTHERM 12 KKO; krbová vložka na dřevo jako doplňkový zdroj
13.10.2014
Závazné stanovisko – Stavební úpravy a nástavba RD, ul. Moravanská 312, pozemek parc. č. 1032
Vinoř
kondenzační plynový kotel Vaillant VU 206/5-5 ecoTEC plus o jmenovitém výkonu 24 kW, emisní třída kotle NOX 5
18.9.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům na parcele č. 1336/64
Vinoř
plynový závěsný kotel VIESSMANN s průtokovým ohřevem TV, typ VITOPEND 100-W s výkonem 10,3 – 25,2 kW
18.9.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům na parcele č. 1336/65, 1336/84
Vinoř
plynový závěsný kotel VIESSMANN s průtokovým ohřevem TV, typ VITOPEND 100-W s výkonem 10,3 – 25,2 kW
18.9.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům na parcele č. 1337/115
Vinoř
plynový závěsný kotel VIESSMANN s průtokovým ohřevem TV, typ VITOPEND 100-W s výkonem 10,3 – 25,2 kW
18.9.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům na parcele č. 1337/117
Vinoř
plynový závěsný kotel VIESSMANN s průtokovým ohřevem TV, typ VITOPEND 100-W s výkonem 10,3 – 25,2 kW
18.9.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům na parcele č. 1337/118, 1337/345
Vinoř
plynový závěsný kotel VIESSMANN s průtokovým ohřevem TV, typ VITOPEND 100-W s výkonem 10,3 – 25,2 kW
18.9.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům na parcele č. 1337/341
Vinoř
plynový závěsný kotel VIESSMANN s průtokovým ohřevem TV, typ VITOPEND 100-W s výkonem 10,3 – 25,2 kW
18.9.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům na parcele č. 1337/343
Vinoř
plynový závěsný kotel VIESSMANN s průtokovým ohřevem TV, typ VITOPEND 100-W s výkonem 10,3 – 25,2 kW
18.9.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům na parcele č. 1337/344
Vinoř
plynový závěsný kotel VIESSMANN s průtokovým ohřevem TV, typ VITOPEND 100-W s výkonem 10,3 – 25,2 kW
15.9.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům Kbely, ul. Nymburská, pozemek parc. č. 1237, 1238
Kbely
plynový závěsný kondenzační kotel s výkonem 24 kW
9.9.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům Vinoř, ul. Dašická 84, pozemek parc. č. 484, 485, 486
Vinoř
kondenzační plynový kotel GEMINOX THRs 2-17 SET – 125 o jmenovitém výkonu 2,3 – 16,9 kW, emisní třída kotle NOx 5
4.9.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům LARGO 107“, pozemek parc. č. 329, 328/4
Satalice
plynový nástěný kotel PROTHERM typ PANTER 12 KTO
27.8.2014
Závazné stanovisko – Novostavba objektu mateřské školy ve Vinoři, pozemek parc. č. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1
Vinoř
plynový závěsný kotel, např. Viessmann Vitodens 200 s výkonem 26 kW
25.8.2014
Závazné stanovisko – Novostavba Rodinného domu, ul. K Rybníčku 7/4, pozemek parc. č. 114
Satalice
kondenzační plynový kotel GEMINOX THRs 2-17 SET – 150 DC, emisní třída kotle NOx 5
13.8.2014
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu v ulici Kramlova, pozemek parc. č. 324/2
Kbely
plynový kotel VAILLANT VU 146/5-5 ecoTEC plus s výkonem max. 14,9 kW;
krbová kamna jako doplňkový zdroj, emisní třída kotle NOx 5
23.7.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům č. 85, pozemek parc. č. 1336/60
Vinoř
nízkoemisní závěsný plynový kotel BUDERUS Logamax U152 s výkonem 20 kW
18.7.2014
Závazné stanovisko – Nástavba a přístavba rodinného domu s hostincem, ul. Mladoboleslavská 82, pozemek parc. č. 297, 298
Vinoř
3 x plynový kondenzační kotel Geminox 2-17 set s výkonem 2,4 – 17,2 kW, emisní třída kotle NOx 5
15.7.2014
Závazné stanovisko – Přestavba a přístavba stávajícího rodinného domu č.p. 117, pozemek parc. č. 332, 356/23
Satalice
plynový kondenzační kotel a zasobníkový ohřívač TV Geminox THRs 2-17 SET 111 DC s výkonem 2,3 – 17 kW
9.7.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům Vinoř, pozemek parc. č. 370/2
Vinoř
krbová kamna jako doplňkový zdroj
4.7.2014
Závazné stanovisko – Zástavba RD Vinoř III – 39 rodinných domů
Vinoř
39 x kondenzační centrála WOLF CGW 20/120 – kondenzační kotel na zemní plyn o jm. výkonu 19,0/22,9 kW, emisní třída kotle NOx 5
23.6.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům ROHE ATYP, pozemek parc. č. 1337/338
Vinoř
podlahové vytápění ECOFILM  + krbová kamna jako doplňkový zdroj
23.6.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům ROHE ATYP, pozemek parc. č. 1337/112
Vinoř
plynový nástěnný kondenzační kotel Geminox typ THRs 2-17 SET 120DC
6.6.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům Satalice, pozemek parc. č. 233/1, 233/2, 234, 235
Satalice
kondenzační plynový kotel Junkers CERASMART ZB 7-22A23 o jmenovitém výkonu 7 – 22 kW; otevřený krb a kamna jako doplňkový zdroj
4.6.2014
Závazné stanovisko – Přestavba, přístavba a stavební úpravy domu č.e. 5064, ul. Troskovická“, pozemek parc. č. 655/2
Kbely
krbová kamna Grand plus 11 s výměníkem o výkonu 3,5 – 15 kW a elektrokotel s výkonem 9 kW
12.5.2014
Závazné stanovisko – Změna stavby RD Vinoř č.p. 278, pozemek parc. č. 401
Vinoř
plynový kondenzační kotel Vaillant VU 126/3-5 ecoTEC plus s výkonem 4,9 – 11,9 kW, + krbová kamna jako doplňkový zdroj
28.4.2014
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 54
Kbely
plynový kotel s výkonem 18 kW
17.4.2014
Závazné stanovisko – Rekonstrukce a přístavba domu Vrchlabská 66/22, pozemek parc. č. 9, 10
Kbely
5 x plynový kotel s celkovým výkonem 80 kW
8.4.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům Kbely, ul. Mladějovská, pozemek parc. č. 1327/1
Kbely
krbová kamna na kusové dřevo jako doplňkový zdroj
19.3.2014
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu – Kbely, pozemek parc. č. 1723
Kbely
krbová vložka na dřevo jako doplňkový zdroj
17.3.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům včetně přípojek vody a splaškové kanalizace a odstranění stavby zahradního domu, pozemek parc. č. 468, 469, 470/8, 473/3
Vinoř
plynový kotel s výkonem 18 kW
10.3.2014
Závazné stanovisko – Stavební úpravy a přístavba k rodinnému domu, pozemek parc. č. 81, 82
Vinoř
plynový kotel s  emisní třídou NOx 5 +
 kamna na dřevo s teplovodní vložkou jako doplňkový zdroj
3.2.2014
Závazné stanovisko – Nová kouřová cesta po fasádě, ul. U Starého hřiště 370, pozemek parc. č. 313/2
Satalice
krbová kamna na dřevo Jotul, typ F 3 CB, s výkonem max. 9 kW jako doplňkový zdroj
29.1.2014
Závazné stanovisko – Novostavba RD – část A, B na pozemku parc. č. 119/1 a 119/4
Satalice
plynový kotel s výkonem 9 – 32 kW
27.1.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům č. 81, pozemek parc. č. 1336/63
Vinoř
závěsný plynový kotel BUDERUS Logamax U152 o výkonu 20 kW
27.1.2014
Závazné stanovisko – Rodinný dům č. 82, pozemek parc. č. 1336/62
Vinoř
plynový kondenzační kotel WOLF CGW 20/120 o výkonu 20 kW
15.1.2014
Novostavba polyfunkčního objektu, ul. K Lindě, pozemek parc. č. 641/126
Satalice
2 x plynový kotel s výkonem 35 kW
13.1.2014
Závazné stanovisko – Přestavba hájenky“, pozemek parc. č. 722/1, 722/2, 721
Vinoř
plynový kondenzační kotel Geminox THRs 1-10 SET111 s max. výkonem 9,5 kW

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
Seznam žádostí evidovaných odborem životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 v roce 2013:
DATUM PODÁNÍ
PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
SPECIFIKACE ZDROJE
30.12.2013
Závazné stanovisko – Podniková ČS PHM a mostová váha“, pozemek parc. č. 1588/9, 1588/16
Vinoř
Podniková čerpací stanice pohonných hmot
19.12.2013
Závazné stanovisko – Nástavba a přístavba administrativní budovy, pozemek parc. č. 611/1, 611/3, 611/4, 989/11
Satalice
plynový kondenzační kotel
18.12.2013
Závazné stanovisko – Polyfunkční objekt Vinoř“, pozemek parc. č. 1577/11
Vinoř
2 plynové kotle každý  s výkonem 48 kW, emisní třída kotle NOx 5
17.12.2013
Závazné stanovisko – Novostavba Wellness ve Vinoři, ul. Živanická, pozemek parc. č. 193/1, 193/2
Vinoř
Plynový kotel + krb jako doplňkový zdroj
5.12.2013
Závazné stanovisko – Stavební úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu, Olešnická 728/3, pozemek parc. č. 541, 542/1
Kbely
2 x plynový kotel
5.11.2013
Závazné stanovisko – Novostavba srubu v centrálním parku Kbely, pozemek parc. č. 1167/1
Kbely
Krbová kamna
5.11.2013
Závazné stanovisko – Rekonstrukce vily Bošínská 4“, pozemek parc. č. 683, 684/1, 684/2
Satalice
2 x plynový kotel
14.10.2013
Závazné stanovisko – Přístavba RD Vinoř č.p. 586“, ul. Bohdanečská, Praha – Vinoř, pozemek parc. č. 528/1
Vinoř
krb na dřevo jako doplňkový zdroj
6.8.2013
Závazné stanovisko – Provozní objekt s bydlením, pozemek parc. č. 1361/184
Vinoř
2 x plynový kondenzační kotel VAILLANT VU 186/3-5 ECOTEC PLUS s přídavnými ohřívači TUV
30.7.2013
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu Praha – Kbely, pozemek parc. č. 1211/11
Kbely
plynový kondenzační kotel o výkonu 24 kW
24.7.2013
Závazné stanovisko – Stavební úpravy a přístavba kuchyně základní školy, Prachovická 340
Vinoř
plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200 s výkonem 8,8 – 35 kW
3.7.2013
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu Kbely, ul. Dětenická 55/12, pozemek parc. č. 1730/1, 1731/3
Kbely
závěsný plynový kondenzační kotel Junkers ZWSB 30-4A Cerapur Acu Smart o výkonu 24 kW + krbová kamna jako doplňkový zdroj
13.6.2013
Závazné stanovisko – Stavební úpravy RD, Lohenická 389“, pozemek parc. č. 914, 915
Vinoř
plynový kotel o výkonu do 25 kW
21.5.2013
Závazné stanovisko – Úprava podkroví nad obchodem a halou v Semilské ulici č.p. 100/12, pozemek parc. č. 842
Kbely
2 x kondenzační plynový kotle s výkonem 24 kW
15.4.2013
Závazné stanovisko – Stavební úpravy rodinného domu, pozemek parc. č. 194, 195
Satalice
plynový turbo kotel Vaillant VU 200 turbo
28.3.2013
Závazné stanovisko – Rodinný dům Satalice, ul. U čističky 187, pozemek parc. č. 758, 759
Satalice
plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2 – 17 DC o jmenovitém výkonu 16,9 kW
5.3.2013
Závazné stanovisko – Rodinný dům V Žabokřiku, objekt A7, pozemek parc. č. 1336/34
Vinoř
kondenzační plynový kotel WOLF CGW 20/120 o výkonu 20 kW
27.2.2013
Závazné stanovisko – Rekonstrukce a dostavba rodinného domu, ul. Toužimská 158, pozemky parc. č. 887, 888, 889
Kbely
plynový  kondenzační kotel o výkonu 2,4 – 14,4 kW
13.2.2013
Závazné stanovisko – Rodinný dům Satalice, ul. K Cihelně 347, pozemek parc. č. 252, 256/2
Satalice
plynový kondenzační kotel firmy Geminox ZEM 2 – 17 C s výkonem 17 kW
6.2.2013
Závazné stanovisko – Rekonstrukce, přístavba a nástavba RD č. pop. 883, stavba garáže, ul. Kramlova, Praha – Kbely“, pozemek parc. č. 350, 351
Kbely
krb na dřevo jako doplňkový zdroj
23.1.2013
Závazné stanovisko – Výstavba rodinného domu, ul. Pelnářova 225/7, pozemek parc. č. 317, 318
Kbely
plynový kondenzační kotel JUNKERS CERAPUR MODUL – SOLAR 10,7 typ ZBS 22/210 S – 3 Ma s výkonem 21,6 kW
9.1.2013
Závazné stanovisko – Stavba rodinného domu, ul. Holotínská, pozemek parc. č. 585, 586
Vinoř
plynový kondenzační kotel VAILLANT VU 186/3-5 ECOTEC PLUS, emisní třída NOx 5


Přehled mezinárodních dnů týkajících se životního prostředí

02.02. Mezinárodní den mokřadů
21.03. První jarní den
22.03. Světový den vody
23.03. Světový meteorologický den
01.04. Den ptactva
07.04. Světový den zdraví
21.04. Den proti hluku
22.04. Den Země
24.04. Den laboratorních zvířat
01.05. Mezinárodní den ptačího zpěvu
22.05. Mezinárodní den biologické rozmanitosti
24.05. Evropský den parků
31.05. Světový den bez tabáku
31.05. Den otevírání studánek
01.06. Den dětí
05.06. Světový den životního prostředí
08.06. Mezinárodní den oceánů
17.06. Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští
21.06. Den květů
21.06. Letní slunovrat
11.07. Světový den populace
09.08. Mezinárodní den původního obyvatelstva
16.09. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
19.09. Ukliďme svět
22.09. Evropský den bez aut
04.10. Světový den zvířat
16.10. Světový den výživy
17.10. Mezinárodní den za vymýcení chudoby
20.10. Den stromů
24.10. Den OSN + Světový den informací pro rozvoj
01.11. Bonnská úmluva
14.11. Světový den bez aut
16.11. Den bez cigaret
17.12. Úmluva o světovém dědictví
21.12. Zimní slunovrat